Νόμος 4512/18 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Απαλλαγές από την καταβολή τελών - Μειωμένα τέλη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) απαλλάσσονται από την καταβολή τελών του παρόντος Κεφαλαίου.

 

2. Ειδικότερες διατάξεις για την πλήρη απαλλαγή δικαιούμενων προσώπων από την καταβολή τελών, πάγιων και αναλογικών, διατηρούνται σε ισχύ. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η καταβολή μειωμένων τελών, διατηρούνται σε ισχύ υπέρ των δικαιούμενων προσώπων, οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται για τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.