Νόμος 4512/18 - Άρθρο 132

Άρθρο 132: Υπηρεσίες επιφορτισμένες με την εποπτεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εποπτεύουσες αρχές, για τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων και τομέων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος είναι οι εξής:

 

α) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

β) Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

 

γ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

δ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

ε) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

στ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

 

ζ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.

 

η) Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης.

 

θ) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ι) Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων.

 

ι)α) Το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος.

 

ι)β) Η Ελληνική Αστυνομία.

 

ι)γ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ι)δ) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των κατά τόπο Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

ι)ε) Οι αρμόδιες υπηρεσίες των κατά τόπο Δήμων.

 

ι)στ) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους.

 

ι)ζ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού

 

ι)η) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

 

κ)α) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

κ)β) Η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

 

κ)γ) Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας (ΣΕΥΠ).

 

κ)δ) Το Υπουργείο ή άλλος φορέας που εποπτεύει τις παραπάνω αρχές.

 

κ)ε) κάθε άλλη αρχή που ασκεί εποπτεία κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Νέες υπηρεσίες, αρχές ή φορείς που αποκτούν αρμοδιότητες εποπτείας ή νέες αρμοδιότητες εποπτείας που κατανέμονται και καθορίζονται σε υφιστάμενες υπηρεσίες, αρχές ή φορείς μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου προστίθενται στην παράγραφο 1 με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού εντός 30 ημερών από την ανάληψη της αρμοδιότητας.

 

3. Η Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον του άρθρου 133 συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένων και στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την συνεργασία αυτή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.