Νόμος 4512/18 - Άρθρο 268

Άρθρο 268: Διαδικασία υποβολής, διαχείρισης και εξέτασης αιτημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θεράποντες ιατροί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται τα στοιχεία που πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνονται στα πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης, καθώς και τα στοιχεία της αναγκαίας αιτιολογίας στην αίτηση του ιατρού. Κατά την υποβολή των αιτημάτων από τους θεράποντες ιατρούς θα πρέπει να αναφέρεται, εκτός από την ιατρική αναγκαιότητα, το τεκμηριωμένο όφελος για τον ασθενή, η εξάντληση όλων των διαθεσίμων αποζημιούμενων θεραπειών, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο. Τα επιμέρους πρότυπα γνωμάτευσης ανά νόσο-φάρμακο εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

2. Τα αιτήματα που αφορούν σε φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων διαβιβάζονται άμεσα από το διαχειριστή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης σε τρεις ιατρούς ειδικότητας σχετικής με τη νόσο, οι οποίοι επιλέγονται τυχαία από τον ως άνω κατάλογο και γνωμοδοτούν μέσα σε πέντε ημέρες σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη το θεραπευτικό πρωτόκολλο, και αποστέλλουν τη γνώμη τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προκειμένου να λάβει την τελική του απόφαση.

 

3. Τα αιτήματα που αφορούν σε φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα (εξωτερικού) και θα χορηγηθούν μέσω έκτακτων εισαγωγών ή ατομικών αιτημάτων διαβιβάζονται άμεσα από το διαχειριστή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης ηλεκτρονικά στον αρμόδιο υπάλληλο του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων ενημερώνει ηλεκτρονικά μέσα σε πέντε ημέρες σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας και αν επιτρέπει τη διακίνηση του συγκεκριμένου φαρμάκου, προκειμένου στη συνέχεια ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας να προχωρήσει σε έγκριση ή μη της αποζημίωση αυτού. Μετά τη λήψη της ηλεκτρονικής ενημέρωσης από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων, το αίτημα μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων διαβιβάζονται άμεσα από το διαχειριστή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης σε 3 ιατρούς ειδικότητας σχετικής με τη νόσο, οι οποίοι επιλέγονται τυχαία και που γνωμοδοτούν μέσα σε 5 ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη το θεραπευτικό πρωτόκολλο, σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος και αποστέλλουν τη γνώμη τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προκειμένου να λάβει την τελική του απόφαση.

 

4. Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας αιτιολογημένης ανάγκης (άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή για πρόκληση ανήκεστης βλάβης στην υγεία του ασθενή) να χορηγηθούν σε νοσηλευόμενους ασθενείς φάρμακα υψηλού κόστους σοβαρών ασθενειών και φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ο πιστοποιημένος θεράπων ιατρός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης το αίτημα με ένδειξη Κατεπείγουσα χορήγηση, καθώς και έντυπο συναίνεσης του ασθενή. Το φάρμακο χορηγείται άμεσα από το φαρμακείο του νοσηλευτικού ιδρύματος και το σχετικό αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεσαι εκ των υστέρων κατά την προπεριγραφείσα διαδικασία και σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος το φάρμακο δεν αποζημιώνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 94 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

5. Τα αιτήματα που αφορούν σε φάρμακα που χορηγούνται εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων διαβιβάζονται άμεσα από το διαχειριστή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης ηλεκτρονικά σε αρμόδιο υπάλληλο του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων ενημερώνει ηλεκτρονικά μέσα σε πέντε ημέρες σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας και τις εγκεκριμένες ενδείξεις του συγκεκριμένου φαρμάκου. Μετά τη λήψη της ενημέρωσης το αίτημα μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων διαβιβάζονται άμεσα από το διαχειριστή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης σε τρεις ιατρούς ειδικότητας σχετικής με τη νόσο, οι οποίοι επιλέγονται τυχαία, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν εντός πέντε ημερών, λαμβάνοντας υπόψη το θεραπευτικό πρωτόκολλο, σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος και αποστέλλουν τη γνώμη τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προκειμένου να λάβει την τελική του απόφαση.

 

6. Τα αιτήματα που αφορούν σε φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων και χορηγούνται κατ' εξαίρεση διαβιβάζονται άμεσα από τον διαχειριστή του ΣΗΠ ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης για την έκφραση αιτιολογημένης γνώμης. Για την εξέταση των συγκεκριμένων αιτημάτων συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με τον αναπληρωτή του. Η γνώμη της Επιτροπής αποστέλλεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται η αρνητική γνώμη της Επιτροπής. Στη συνέχεια το αίτημα, μαζί με τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης, αποστέλλεται αμέσως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, προκειμένου αυτό να λάβει την τελική του απόφαση. Για το αίτημα της παρούσας περίπτωσης η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας πρέπει να αποστέλλεται στον αιτούντα θεράποντα ιατρό μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

7. Τα αιτήματα που αφορούν σε φάρμακα πρώιμης πρόσβασης που δεν χορηγούνται δωρεάν από τον ΚΑΚ ή τον τοπικό αντιπρόσωπο και για τα οποία ζητείται η χορήγηση προσωρινής ατομικής άδειας από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων διαβιβάζονται άμεσα από το διαχειριστή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης ηλεκτρονικά σε αρμόδιο εντεταλμένο προς τούτο υπάλληλο του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων ενημερώνει ηλεκτρονικά μέσα σε πέντε ημέρες σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας, τη συνταγογράφηση εντός ή εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και την ύπαρξη ή μη σχετικού προγράμματος δωρεάν χορήγησης του συγκεκριμένου φαρμάκου. Στη συνέχεια το αίτημα μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων διαβιβάζονται άμεσα από το διαχειριστή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης σε 3 ιατρούς ειδικότητας σχετικής με τη νόσο, οι οποίοι επιλέγονται τυχαία και γνωμοδοτούν σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη το θεραπευτικό πρωτόκολλο και αποστέλλουν τη γνώμη τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προκειμένου να λάβει την τελική του απόφαση.

 

8. Σε περίπτωση μη ομόφωνων γνωμοδοτήσεων των 3 γνωμοδοτούντων ιατρών, το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας υποχρεούται να λάβει απόφαση σύμφωνα με την πλειοψηφούσα γνώμη αυτών.

 

Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας της παραγράφου 6 εδάφιο δ' του παρόντος άρθρου έχουν εισαχθεί στο ΣΗΠ γνωμοδοτήσεις που δεν συμφωνούν μεταξύ τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ζητά τη λήψη ιατρικής γνώμης εμπειρογνώμονα συναφούς ειδικότητας με την υπό πάθηση εκάστου ασφαλισμένου, που επιλέγεται από τηρούμενη λίστα, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού, που περιλαμβάνει ιατρούς ειδικοτήτων που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή μετέχουν στο ΑΥΣ και επιλέγονται με τρόπο ανάλογο με τους γνωμοδοτούντες ιατρούς. Ο εμπειρογνώμονας υποβάλλει εντός χρονικού διαστήματος 5 εργάσιμων ημερών τη γνωμάτευση του, η οποία έχει χαρακτήρα σύμφωνης γνώμης για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 94 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, συγκροτούνται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Επιτροπές που εξετάζουν αιτήματα και αποφαίνονται για την αναγκαιότητα αποζημίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση εξωσωματικής γονιμοποίησης, πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες και χορήγηση γοναδοτροπινών σε άνδρες για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Οι Επιτροπές αυτές αποτελούνται από 5 τουλάχιστον ιατρούς ειδικότητας σχετικής με την υπογονιμότητα και για τα δύο φύλα, και τα μέλη τους έχουν τριετή θητεία. Με την απόφαση για τη συγκρότηση κάθε Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής ένα από τα τακτικά μέλη της και γραμματέας ένας υπάλληλος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Επιτροπών αυτών, ο αριθμός των μελών από τα οποία αποτελούνται, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 94 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.