Νόμος 4512/18 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Φορέας συντάσσει και τις ακόλουθες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό Οικονομικών:

 

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας),

 

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας),

 

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας),

 

δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας),

 

ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

 

2. Οι καταστάσεις αυτές καταρτίζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου 4308/2014 και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.