Νόμος 4512/18 - Άρθρο 356

Άρθρο 356: Τροποποίηση του άρθρου 36 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000))


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του νόμου 4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΦΕΚ 170/Α/2013)).}

 

β. Οι περιπτώσεις α', β', γ', δ', ε', καθώς και τα επόμενα αυτών εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του νόμου 2859/2000 καταργούνται.

 

2.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για κάθε υποκείμενο στον φόρο χρησιμοποιείται ο μοναδικός αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ/ΦΠΑ), ο οποίος χορηγείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας).}

 

β. Οι περιπτώσεις α', β', γ', καθώς και τα επόμενα αυτών εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του νόμου 2859/2000 καταργούνται.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του νόμου 2859/2000 καταργείται.

 

4.α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του νόμου 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) να υποβάλλουν τις δηλώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 και να λαμβάνουν αριθμό φορολογικού μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (νόμος 4174/2013),}

 

β. Η περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του νόμου 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) να υποβάλλουν δήλωση μεταβολών, με την οποία γνωστοποιούν τη διενέργεια φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (νόμος 4174/2013). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολόγηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11,}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.