Νόμος 4512/18 - Άρθρο 372

Άρθρο 372: Λειτουργία, εποπτεία και έλεγχος των ανώνυμων εταιρειών καζίνο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ανώνυμες εταιρείες καζίνο υπόκεινται κατά τη λειτουργία τους στις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα τυχερά παίγνια, οι οποίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο, εκτός και αν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου συνάγεται το αντίθετο. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να διευκρινίζονται θέματα ως προς την εφαρμογή και στις ανώνυμες εταιρείες καζίνο εποπτικών διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα τυχερά παίγνια που εφαρμόζονται στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις καζίνο.

 

2. Η λειτουργία των ανώνυμων εταιρειών καζίνο εξαιρείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ωραρίων ομοειδών επιχειρήσεων.

 

3. Επί των ακαθαρίστων εσόδων των ανώνυμων εταιρειών καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός αυτών επιβάλλονται τέλη υπέρ των Δήμων, μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται οι ανώνυμες εταιρείες καζίνο, σε ποσοστό 2%.

 

4. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ιδίως για τη συλλογή στοιχείων προς διενέργεια των ελέγχων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη βεβαίωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ανώνυμων εταιρειών καζίνο σύμφωνα με τα άρθρα 363, 364, 365, 369, 370, 371, 373 και το παρόν άρθρο, δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί επαγγελματικού απορρήτου. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και την άσκηση των εν γένει εποπτικών της καθηκόντων, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μέσω των εντεταλμένων οργάνων της, έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που τηρούν οι ανώνυμες εταιρείες καζίνο. Το προσωπικό, τα εντεταλμένα όργανα και τα στελέχη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εις γνώση των οποίων περιέρχονται πληροφορίες και στοιχεία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας του άρθρου 26 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007).

 

5. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δικαιούται να ελέγχει, η ίδια ή μέσω ορκωτών ελεγκτών λογιστών: α) τα βιβλία και στοιχεία που οφείλουν να τηρούν οι ανώνυμες εταιρείες καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, καθώς και β) τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Οι ανώνυμες εταιρείες καζίνο υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και τα όργανα που αυτή εντέλλεται για τη διενέργεια του ελέγχου όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκησή του, με τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή ορίζει, χωρίς οι ανώνυμες εταιρείες καζίνο να μπορούν να αντιτάξουν επαγγελματικό απόρρητο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.