Νόμος 4512/18 - Άρθρο 73

Άρθρο 73


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 4 του νόμου 4425/2016 (ΦΕΚ 185/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι:

 

α) η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας, σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-07-2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1228/2003 (L 211/15/2009), καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 2015/1222 της Επιτροπής της 24-07-2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (L 197/24/2015), του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 2016/1719 της Επιτροπής της 26-09-2016 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας (L 259/42/2016) και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 2017/2195 της Επιτροπής της 23-11-2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας (L 312/6//2017) και

 

β) η ολοκλήρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας ως αγοράς ενεργειακών προϊόντων χονδρικής κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25-10-2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (L 326/1/2011) ή και συναφών χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την έννοια του νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID II και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15-05-2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 648/2012 (L 173/84/2014).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.