Νόμος 4555/18 - Άρθρο 238

Άρθρο 238: Οικονομική διοίκηση και διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ακόλουθες λογιστικές και ταμειακές πράξεις επιτελούνται υποχρεωτικά από τις οικονομικές υπηρεσίες των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής:

 

α) λογιστική Διαχείριση και έκδοση των λογιστικών/ οικονομικών καταστάσεων,

 

β) διαχείριση του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού,

 

γ) οικονομική Διαχείριση Προγραμμάτων - Έργων και Συμβάσεων,

 

δ) διαχείριση Δαπανών (εξόδων),

 

ε) διαχείριση των Εσόδων,

 

στ) διαχείριση της Περιουσίας,

 

ζ) διαχείριση Αποθεμάτων και Εξοπλισμού,

 

η) διαχείριση Μισθοδοσίας,

 

θ) διαχείριση Ταμείου.

 

2. Οι οικονομικές καταστάσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με οποιαδήποτε νομική μορφή και ανεξαρτήτως ύψους εσόδων ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

 

3. Για την οικονομική διαχείριση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη νομική μορφή του συνδέσμου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί συνδέσμων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (νόμος 3463/2006) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 315/1999 (ΦΕΚ 302/Α/1999) περί του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων, όπως οι διατάξεις αυτές του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου τροποποιήθηκαν με την υπ' αριθμόν 4604/2005 (ΦΕΚ 163/Β/2005) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.