Νόμος 4559/18 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017) προστίθεται νέα περίπτωση ε', ως εξής:

 

{ε) οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.}

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4469/2017 προστίθεται η φράση , όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής κατάσχεσης ή επίδοσης επιταγής προς εκτέλεση.

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4469/2017 προστίθεται η φράση , όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής κατάσχεσης ή επίδοσης επιταγής προς εκτέλεση.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου 4469/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Αν η ρύθμιση ως προς τους ιδιώτες πιστωτές έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης ως προς το Δημόσιο, τότε οι υποχρεωτικοί κανόνες του άρθρου 9 εφαρμόζονται αναφορικά με την καθαρή παρούσα αξία των καταβολών που πραγματοποιούνται κατά τη μεγίστη διάρκεια της ρύθμισης ως προς το Δημόσιο.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του νόμου 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου επειδή, σωρευτικά ή διαζευκτικά:

 

α) δεν εμπίπτουν στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2,

 

β) εμπίπτουν στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 2,

 

γ) εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 2,

 

δ) αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το νόμο 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να προτείνουν στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους προς αυτούς, εφαρμοζόμενης αναλογικά της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.}

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του, αιτήσεις. Οι κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του νόμου 4469/2017 εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις εφαρμόζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και για τις αιτήσεις οφειλετών που εμπίπτουν στη νέα περίπτωση β' της ως άνω παραγράφου, όπως αυτή προστίθεται με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.