Νόμος 4571/18 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η φράση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν: αντικαθίσταται από τη φράση:

 

{Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:}

 

2. α. Από την περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 η φράση , και όταν διοριστούν, διαγράφεται.

 

β. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ. Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των συνδέσμων Δήμων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δήμων. Ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών.}

 

3. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι. Οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.}

 

4. α. Οι λέξεις των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίστανται από τις λέξεις των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών.

 

β. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων των ανωτέρω φορέων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 €.}

 

5. Στην περίπτωση ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 απαλείφεται η φράση και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

6. Η περίπτωση ι)θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)θ. Οι ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που εκμεταλλεύονται διαδικτυακά ενημερωτικά μέσα ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας, όπως και των βασικών μετόχων αυτών.}

 

7. Η περίπτωση κ)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ)ε. Το αστυνομικό προσωπικό, με εξαίρεση όσους τελούν σε καθεστώς μόνιμης διαθεσιμότητας, σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 24/1997 (ΦΕΚ 29/Α/1997) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 330/1947 (ΦΕΚ 84/Α/1947), οι συνοριακοί φύλακες, οι ειδικοί φρουροί και το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, εξαιρουμένων των στελεχών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς μόνιμης διαθεσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 27/2014 (ΦΕΚ 46/Α/2014), καθώς και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με εξαίρεση όσους τελούν σε καθεστώς μόνιμης διαθεσιμότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 330/1947, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1813/1988 (ΦΕΚ 243/Α/1988).}

 

8. Στο τέλος της περίπτωσης κ)θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 προστίθενται οι λέξεις: και οι κατά νόμον αναπληρωτές τους.

 

9. Στην περίπτωση λ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 οι λέξεις το προσωπικό της Υπηρεσίας Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος αντικαθίστανται από τις λέξεις το προσωπικό της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.

 

10. Η περίπτωση λ)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{λ)γ. Οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των οργανικών μονάδων δόμησης οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καθώς και οι εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, των Συμβουλίων, των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων.}

 

11. Η περίπτωση μ)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{μ)δ. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.}

 

12. H περίπτωση μ)η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{μ)η. Τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.}

 

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 προστίθεται περίπτωση μ)θ' ως εξής:

 

{μ)θ. Κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης από ειδική διάταξη νόμου.}

 

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε 90 ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος. Ειδικά για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α' έως και ε' και ι)β' της παραγράφου 1 η δήλωση υποβάλλεται για 3 έτη μετά από την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας. Η δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Κατ' εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 έως τη δημοσίευση του παρόντος και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 04-01-2019 έως 04-03-2019.}

 

15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους ο αρμόδιος φορέας ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, την κατάσταση των υπόχρεων προσώπων και να την οριστικοποιήσει. Η κατάσταση περιλαμβάνει υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης από πιστοποιημένο χρήστη του φορέα. Το αρμόδιο όργανο ελέγχου μπορεί να ζητά από οποιαδήποτε υπηρεσία, φορέα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει στοιχεία για πρόσωπα που υπάγονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, κατάσταση των οικείων προσώπων.}

 

16. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Αμφισβητήσεις αποκλειστικά και μόνο ως προς την ιδιότητα του υπόχρεου επιλύονται με πράξη των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων ελέγχου, η οποία εκδίδεται μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου ή των οργάνων, που είναι αρμόδια να υποβάλουν την κατά την προηγούμενη παράγραφο, κατάσταση υπόχρεων.}

 

17. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του υπόχρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους ή την ημερομηνία κτήσης της ιδιότητας του υπόχρεου, σε περίπτωση αρχικής δήλωσης. Ειδικά για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α' έως ε' και ι)β' της παραγράφου 1, τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, ομοίως χωρίς επιβάρυνση και μέσα στην ίδια προθεσμία, να εκδίδουν αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών των ως άνω υπόχρεων κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους ή κατά την ημερομηνία κτήσης της ιδιότητας.}

 

18. Στο άρθρο 1 του νόμου 3213/2003 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με το οποίο ρυθμίζονται περιπτώσεις υποχρέωσης υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης μελών συλλογικών οργάνων, υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης είναι τα αναπληρωματικά μέλη των οργάνων αυτών, εφόσον έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις τους, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του οργάνου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.