Νόμος 4587/18 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 122/2017 (ΦΕΚ 149/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην υποπερίπτωση α)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών προστίθεται η φράση και των προκηρύξεων μίσθωσης ακινήτων.

 

Στην υποπερίπτωση α)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών προστίθεται η φράση και ως προς τη μίσθωση ακινήτων.

 

Στην υποπερίπτωση α)δ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών προστίθεται η φράση και των διαδικασιών μίσθωσης ακινήτων.

 

Στην υποπερίπτωση α)ε' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών προστίθεται η φράση και των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων.

 

Στην υποπερίπτωση α)στ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών προστίθεται η φράση και των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων.

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης γ)γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, εισηγείται τη μίσθωση κατάλληλων ιδιωτικών ακινήτων.}

 

3. Μετά την υποπερίπτωση γ)ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση γ)στ' ως εξής:

 

{γ)στ. Τη συμμετοχή με εκπρόσωπό της σε επιτροπές παρακολούθησης προγραμμάτων, δράσεων και συμβάσεων μίσθωσης.}

 

4. Στην υποπερίπτωση κ)ε' της περίπτωσης κ' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 οι λέξεις κ)ε. τον χειρισμό θεμάτων αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{κ)ε. Τη σύνταξη των καταστάσεων.}

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Μετά την πάροδο 9 μηνών από τη μετακίνησή τους οι μετακινούμενοι δικαιούνται να ζητήσουν την κατάληψη οργανικής θέσης στην κεντρική υπηρεσία. Η μεταβολή πραγματοποιείται με έκδοση διαπιστωτικής υπουργικής απόφασης, κατόπιν γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου.}

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Το Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου ασκεί, πέραν των αρμοδιοτήτων του άρθρου 26, τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που αφορούν στην Υπηρεσία Ασύλου μέχρι τις 31-12-2019.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.