Νόμος 4591/19

Ν4591/2019: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26-10-2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 05-12-2017


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4591/2019: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26-10-2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 05-12-2017, (ΦΕΚ 19/Α/2019), διόρθωση (ΦΕΚ 47/Α/2019), 12-02-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26-10-2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Απαιτήσεις προσβασιμότητας

 

Άρθρο 4: Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές

Άρθρο 5: Δυσανάλογη επιβάρυνση

Άρθρο 6: Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας

 

Κεφάλαιο Γ: Δήλωση προσβασιμότητας

 

Άρθρο 7: Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας

Άρθρο 8: Μητρώο Δημόσιων Ιστοτόπων και Εφαρμογών

Άρθρο 9: Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων

 

Κεφάλαιο Δ: Εγγυήσεις συμμόρφωσης και εφαρμογής

 

Άρθρο 10: Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών

Άρθρο 11: Επιμόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού

 

Κεφάλαιο Ε: Εποπτεία εφαρμογής

 

Άρθρο 12: Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Δεύτερο: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 05-12-2017

 

Άρθρο 14: Αντικείμενο

Άρθρο 15: Τροποποίηση των άρθρων 14 και 47Β του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 16: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 4308/2014

 

Μέρος Τρίτο

 

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 12-02-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.