Νόμος 4599/19 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Συνοδευόμενη οδήγηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για ανήλικους υποψήφιους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, καθιερώνεται ολοκληρωμένο σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης κατηγορίας Β που περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 

α) θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 της οίκοθεν Α3/50984/7947/2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

 

β) επιτυχή θεωρητική εξέταση και επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς,

 

γ) χορήγηση βεβαίωσης από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, με την οποία βεβαιώνεται η ικανότητά του για οδήγηση με συνοδεία οδηγού, που πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 

α)α) είναι ηλικίας 30 τουλάχιστον ετών,

 

β)β) είναι κάτοχος άδειας οδήγησης επί 5 τουλάχιστον έτη,

 

γ)γ) δεν έχει καταλογιστεί εις βάρος του κανένας βαθμός ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (ΣΕΣΟ) για χρονικό διάστημα 3 ετών. Τα οχήματα, όταν χρησιμοποιούνται για συνοδευόμενη οδήγηση φέρουν ειδικό διακριτό σήμα στον οπίσθιο ανεμοθώρακα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προδιαγραφές του σήματος και οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση μη τοποθέτησής του.

 

2. Η άδεια οδήγησης χορηγείται με τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) ετών και εφόσον ο οδηγός δεν έχει υποπέσει σε παράβαση για την οποία καταλογίζονται βαθμοί ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (ΣΕΣΟ).

 

Ο ανήλικος υποψήφιος οδηγός, κατά τη διάρκεια της συνοδευόμενης οδήγησης, υποχρεούται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη, έναντι του κυρίου ή του κατόχου των οχημάτων. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων, λόγω σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Τα ανωτέρω περιγράφονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που προσκομίζεται στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και την έναρξη της συνοδευόμενης οδήγησης.

 

Η νόμιμη οδήγηση από ανήλικο υποψήφιο ασφαλισμένο οδηγό οχήματος δεν αποτελεί λόγο λύσης ή μερικής αναστολής ισχύος της σύμβασης ασφάλισης οχήματος, εφόσον διαθέτει το παραπάνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους ανήλικους υποψήφιους οδηγούς και στους συνοδούς σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του νόμου [Ν] 2696/1999 κατά τη συνοδευόμενη οδήγηση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.