Νόμος 4602/19 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και τον διορισμό Γενικού Διευθυντή της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 28 και την παράγραφο 2 του άρθρου 30, τις αρμοδιότητές τους ασκούν αντίστοιχα το διοικητικό συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Μέχρι τον διορισμό Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 30, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο βοηθός Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Μέχρι τον διορισμό Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 30, τις αρμοδιότητές του ασκεί πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Με την επιφύλαξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015, για τις αμοιβές και αποζημιώσεις των προσώπων της παρούσας, εφαρμόζεται η 2/78166/2015 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 939/ΥΟΔΔ/2015), για την αμοιβή των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών της παραγράφου 8 του άρθρου 30, ορίζεται αμοιβή που αντιστοιχεί στο 80% της αμοιβής του Γενικού Διευθυντή της ως άνω απόφασης, για την αμοιβή του Προέδρου της παραγράφου 7 του άρθρου 29, ορίζεται αμοιβή που αντιστοιχεί στο 15% της αμοιβής του Γενικού Διευθυντή της ως άνω απόφασης.

 

2. Το υπαλληλικό προσωπικό του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρεται, με την έναρξη ισχύος του παρόντος, αυτοδικαίως στην Αρχή και καταλαμβάνει θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται με τον παρόντα και είναι αντιστοίχων κατηγοριών με τις οργανικές θέσεις της Αρχής. Για την ένταξη του προσωπικού αυτού εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, με την οποία γίνεται και η κατάταξή του σε ειδικότητες, κλάδους, βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Για την κατάταξη, αναγνωρίζεται και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού, όπως είχε θεμελιωθεί στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τη μεταφορά και κατάταξη δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).

 

Το προσωπικό που μεταφέρεται στην Αρχή, διατηρεί την προσωπική διαφορά που λάμβανε πριν την δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 34/7/19-07-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

 

3. Οι υπάλληλοι του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, που έχουν συμπληρώσει το 59ο έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και μεταφέρονται στην Αρχή, αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους και 40 ετών υπηρεσίας κατά παρέκκλιση του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988).

 

Ο υπηρετών Νομικός Σύμβουλος του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών μεταφέρεται στην Αρχή και καταλαμβάνει την οργανική θέση του Νομικού Συμβούλου της Αρχής.

 

Προσωπικό του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσωπικό που απασχολείται στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών μέσω εθνικών προγραμμάτων απασχόλησης ή χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Αρχή και συνεχίζει να εργάζεται σε αυτήν μέχρι τη λήξη της σύμβασής του και με τους όρους της.

 

Μέχρι τη σύσταση στην Αρχή υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, σύμφωνα με τα άρθρα 146Β και 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οι υπάλληλοι της Αρχής υπάγονται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέχρι την επιλογή προϊσταμένων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 46, επιλέγονται και τοποθετούνται στις οργανικές μονάδες της Αρχής προσωρινοί προϊστάμενοι με απόφαση του Γενικού Διευθυντή.

 

4. H λογιστική διαχείριση της Αρχής γίνεται μέχρι τις 31-12-2020, σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος.

 

Κατά το διάστημα αυτό η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και η αναγνώριση, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των δαπανών της Αρχής μετά την έναρξη λειτουργίας της γίνεται, σύμφωνα με τις αναλόγως προς το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ισχύουσες διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) περί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης που έχει προβλεφθεί και εγκριθεί για το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2019 χρησιμοποιείται, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, για την επιχορήγηση της Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

5. Η Αρχή υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υφιστάμενες και εν εξελίξει προκηρύξεις, συμβάσεις, προγράμματα, έργα και δικαιοπραξίες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Η Αρχή καθίσταται δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που έχουν ήδη εκπονηθεί, καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά, πλην των έργων υπέρ τρίτων ιδιωτών.

 

6. Οι πάσης φύσης νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις, που απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης συγχρηματοδοτούμενων έργων, στις οποίες το καταργούμενο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών είχε οριστεί δικαιούχος, καθώς και από τα έργα αρμοδιότητας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, μεταφέρονται αυτοδικαίως και αναλαμβάνονται δίχως καμία άλλη διατύπωση από την Αρχή.

 

7. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, καθώς και το αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται στους λειτουργικούς πόρους της Αρχής.

 

8. Ο χρόνος προϋπηρεσίας στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών προσμετράται κανονικά κατά την αποχώρηση των εργαζομένων από τον νέο φορέα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζονται κανονικά.

 

9. Οι οργανικές θέσεις της Αρχής καλύπτονται, εφόσον το μεταφερόμενο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, υπολείπεται σε αριθμό των θέσεων που συστήνονται με το άρθρο 43 και κατά τον αντίστοιχο αριθμό.

 

Με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερόμενων στην Αρχή υπαλλήλων, η αντίστοιχη θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καταργείται.

 

Με την με οποιονδήποτε τρόπο κένωση θέσης των μεταφερόμενων στην Αρχή υπαλλήλων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μετατρέπονται οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις του άρθρου 43, σε θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, προσαυξάνοντας τις θέσεις των κατηγοριών αυτών. Οι ανωτέρω μετατροπές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% των συνολικών θέσεων των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43.

 

10. Μέχρι την πλήρη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας της Αρχής, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση νομικών και δικηγορικών υπηρεσιών σε συνεργαζόμενους δικηγόρους, κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων.

 

11. Μέχρι την έκδοση των κανονισμών του άρθρου 50, τα θέματα που αυτοί αφορούν μπορεί να ρυθμίζονται προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

12. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος καταργείται. Οι διατάξεις του Β' μέρους του παρόντος νόμου ισχύουν από την ημερομηνία της δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.