Νόμος 4605/19 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Θητεία μελών εξεταστικών επιτροπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 21/Β/2013), η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της 10574/661/Φ.Γ.9.6.4/2013 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2190/Β/2013) και η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 1983/Β/2013) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής διορίζονται για θητεία 2 ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί μία φορά, για ίσο χρόνο. Η ιδιότητα του μέλους της εξεταστικής επιτροπής μπορεί να αποκτηθεί ξανά με την πάροδο 2 ετών. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης νέων μελών με τα κατάλληλα σχετικά προσόντα και ο εκ νέου διορισμός των μελών πρέπει να είναι προς τούτο ειδικά αιτιολογημένος. Η αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή αν αυτό αποβιώσει, παραιτηθεί, χάσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και για λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Στην τελευταία περίπτωση, η πράξη αντικατάστασης πρέπει να είναι προς τούτο ειδικά αιτιολογημένη.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της 7667/520/ Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 1447/Β/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής διορίζονται για θητεία 2 ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί μία φορά για ίσο χρόνο. Η ιδιότητα του μέλους της εξεταστικής επιτροπής μπορεί να αποκτηθεί ξανά με την πάροδο 2 ετών. Ο τελευταίος περιορισμός, δηλαδή η απαιτούμενη πάροδος των 2 ετών, δεν ισχύει σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης νέων μελών με τα κατάλληλα σχετικά προσόντα και ο εκ νέου διορισμός των μελών πρέπει να είναι προς τούτο ειδικά αιτιολογημένος. Η αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή αν αυτό αποβιώσει, παραιτηθεί, χάσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και για λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Στην τελευταία περίπτωση, η πράξη αντικατάστασης πρέπει να είναι προς τούτο ειδικά αιτιολογημένη. Κατ' εξαίρεση, η αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, αν το νέο μέλος είναι κάτοχος του πιστοποιητικού κατηγορίας Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 303/2008 ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 και αντικαθιστά μέλος που δεν διαθέτει το εν λόγω πιστοποιητικό.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.