Νόμος 4605/19 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 65 και 67 του νόμου 4399/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 65 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 15.000.000 €,

 

β) το επενδυτικό σχέδιο δημιουργεί 1 τουλάχιστον θέση εργασίας ανά 1.000.000 € επιλέξιμου κόστους επένδυσης.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και να του χορηγηθεί ενίσχυση έως του ποσού των 7.000.000 €:

 

α. με βάση τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για το σύνολο των δαπανών της παραγράφου 1 του άρθρου 66,

 

β. με βάση τα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, για τις δαπάνες της παραγράφου 2 του άρθρου 66.

 

Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου και η δικαιούμενη ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.