Νόμος 4605/19 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) προστίθεται και ισχύει από την έναρξη ισχύος του περίπτωση κ)στ' ως εξής:

 

{κ)στ) στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.}

 

2. Η απόσπαση προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με την ίδια σχέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), με κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρμόδιο τμήμα περί αποσπάσεων και μετακινήσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται.

 

3. Η απόσπαση γίνεται για 2 έτη με δυνατότητα παράτασης για μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα, ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφίων από τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Η απόσπαση προσωπικού διενεργείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.