Νόμος 4607/19 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Ρύθμιση εισφοράς του άρθρου 1 του νόμου 128/1975


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιβάλλεται η εισφορά του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 128/1975 (ΦΕΚ 178/Α/1975) στις πάσης φύσης χορηγήσεις πιστώσεων, στα υπόλοιπα αυτών, καθώς και στις πάσης φύσης χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ισοδύναμου αποτελέσματος προς την παροχή πιστώσεων, από χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την έννοια του σημείου 26 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-06-2013 (EΕL 176), που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

2. Στην περίπτωση χρηματοδοτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, η εισφορά της παραγράφου 1 επιβαρύνει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα για υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ο τρόπος καταβολής καθορίζεται σύμφωνα με την 1095776/8065-26/0016/1997 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 862/Β/1997).

 

3. Οι διατάξεις που αφορούν την απαλλαγή από την εισφορά της παραγράφου 1 και ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζονται αναλόγως και για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

 

4. Κατά τα λοιπά, τα προβλεπόμενα για την εισφορά του νόμου [Ν] 128/1975 παραμένουν σε ισχύ.

 

5. Οι παράγραφοι 1 - 4 ισχύουν από την πρώτη του μήνα που έπεται της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.