Νόμος 4623/19 - Άρθρο 102

Άρθρο 102: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ' ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνονται 8 έτη από την έναρξη της προθεσμίας, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου.}

 

2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30-11-2018, λήγει στις 31-12-2020.

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998) και η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018) καταργούνται.

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 275/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Για τα επόμενα έτη και εφόσον έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες κατάταξης του άρθρου 7, οι λειτουργικές δαπάνες των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφορετικά από το Πράσινο Ταμείο. Μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης του άρθρου 7, οι δαπάνες μισθοδοσίας καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.