Νόμος 4623/19 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4, 7 περίπτωση στ' της παραγράφου 1 και 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 226/1989 (ΦΕΚ 107/Α/1989) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάταξη του άρθρου 23 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (εφεξής EKT/EIE).

 

2. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και τον διακριτικό τίτλο ΕΚΤ (εφεξής ΕΚΤ). Στις σχέσεις του με την αλλοδαπή το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης χρησιμοποιεί την επωνυμία National Documentation Center (EKT).

 

3. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού του, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του και των δημοσιονομικών κανόνων που διέπουν τους ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014). Απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

 

4. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εφεξής: Υπουργός), εδρεύει στην Αθήνα, ενώ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λειτουργήσουν υπηρεσίες και γραφεία του και σε άλλες πόλεις της ελληνικής Επικράτειας.

 

5. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (απόφαση 7304/Β2-576/2017 (ΦΕΚ 3482/Β/2017)). Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα. Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης:

 

α) συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού,

 

β) μετράει και αποτυπώνει το ελληνικό οικοσύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας,

 

γ) υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν, να γίνουν εξωστρεφείς και να συνεργαστούν με την ερευνητική κοινότητα,

 

δ) συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση,

 

ε) επιδιώκει τη μέγιστη διάχυση της γνώσης, για την Ελλάδα που αναπτύσσεται και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της. Διαθέτει σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή και Κέντρο Δεδομένων (Data center), εξοπλισμό για ψηφιοποίηση διαφόρων τύπων αρχειακού υλικού, ψηφιακές βιβλιοθήκες με συνδρομητικό και ανοικτό περιεχόμενο, ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ανοικτό στο κοινό, υποδομές μητρώων για την ελληνική ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα (εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, φορείς του συστήματος, υποδομές, έργα). Είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση ροής επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και κατά προτεραιότητα στα ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΙΕ. Επίσης, συνεργάζεται στενά με όμορους φορείς και συμμετέχει σε ομάδες εργασίας εθνικών και διεθνών οργανισμών για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του.

 

6. Οι πόροι του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης προέρχονται από:

 

α. Τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

β. Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Τακτικό και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

 

γ. Χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων για τα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει,

 

δ. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

ε. Ίδια έσοδα από την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του προς τρίτους, εκτέλεση έργων για λογαριασμό τρίτων.

 

στ. Έσοδα από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του και από δάνεια κάθε μορφής, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες πηγές.

 

7. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή/και από εθνικούς πόρους, ή εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από ιδιώτες. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος, συνδικαιούχος ή και ενδιάμεσος φορέας των ως άνω έργων, προγραμμάτων και δράσεων, να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων, να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών του από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων των Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2957/1954, (ΦΕΚ 186/Α/1954) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 παράγραφος 1 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες, μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με το ΕΙΕ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τα Υπουργεία, τους λοιπούς φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, με φυσικά και νομικά ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού του.

 

8. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων και έργων πραγματοποιούνται με σκοπό την παρακολούθηση των δράσεων και τη σύμφωνη με τον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του επένδυση των πόρων του. Η διαχειριστική χρήση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης αρχίζει την 01-01-κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό πεπραγμένων του, τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές του, και δημοσιεύεται στον επίσημο διαδικτυακό του τόπο. Τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό η ετήσια έκθεση, που αφορά το προηγούμενο έτος. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης είναι ετήσιος και ασκείται από 2 ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Με απόφαση του Υπουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος.

 

9. Όργανα Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής.

 

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης αποτελείται από 7 μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του και ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, πλην του Διευθυντή, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων και μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των 3 μελών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των 3, διορίζονται οι απαιτούμενοι προσωρινοί Σύμβουλοι με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και γενικά τη δραστηριότητά του, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Χαράσσει την γενική πολιτική, στρατηγική και τους στόχους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

β. Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση που υποβάλλεται από τον Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, το ερευνητικό, τεχνολογικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό.

γ. Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή τον απολογισμό και ισολογισμό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

δ. Εγκρίνει προγράμματα, έργα ή δραστηριότητες που ανάγονται στις αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και λαμβάνει αποφάσεις και μέτρα για την απρόσκοπτη, ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση αυτών.

ε. Προσλαμβάνει και τοποθετεί προσωπικό στα τμήματα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

στ. Ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και στον Διευθυντή του.

ζ. Επιλέγει και διορίζει τον Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

η. Αξιολογεί το προσωπικό και τον Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

θ. Ελέγχει τον Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον 12 φορές το χρόνο. H πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με την ημερήσια διάταξη τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο όταν αυτό ζητήσουν για συγκεκριμένο θέμα ή θέματα δύο τουλάχιστον μέλη του ή ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μπορεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αυτή, χωρίς ψήφο.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαμβάνει επίσης τα θέματα που προτείνονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εποπτεύει τις εργασίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, παρακολουθεί τη λειτουργία του, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά, και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον 5 μέλη, εκτός και εάν ο αριθμός των μελών έχει μειωθεί κάτω των 5 οπότε συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον 3 μέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

12. Ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης προΐσταται όλων των τμημάτων του και διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για πενταετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης μετά από αξιολόγησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξειδίκευση των διαδικασιών επιλογής του, της ανανέωσης της θητείας του και τα προσόντα του, περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Τον Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνει στέλεχος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της αρμοδιότητάς του και εκπροσωπεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συνεργάτες και διεθνείς οργανισμούς.

 

13. Με τον Οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργανωτική δομή, την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους και το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, καθώς και θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού, τα παραπάνω θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

 

14. Όλες οι διατάξεις του ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για τους φορείς της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 4310/2014 όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενες, ισχύουν κάθε φορά και για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

 

15. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΕΚΤ/ΕΙΕ σε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση που είχε αυτό, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

16. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα ή κινητά, υλικά και άυλα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, μεταφέρονται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης το οποίο θα έχει την αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση αυτών. Μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και του ΕΙΕ συνάπτονται συμφωνητικά συνεργασίας που αφορούν στη χρήση και διαχείριση από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης των χώρων του κτιρίου του ΕΙΕ και τον αναλογικό επιμερισμό των λειτουργικών δαπανών, με γνώμονα την εύρυθμη και λειτουργική συνύπαρξη των δύο φορέων, καθώς και σε κάθε άλλο εκκρεμές θέμα που αφορά κοινώς αναληφθείσες δράσεις και τη μελλοντική συνεργασία τους επί οποιουδήποτε πεδίου των δραστηριοτήτων τους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών δημοσίου συμφέροντος που υπηρετούν. Επίσης, με τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρεται από το ΕΙΕ στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης το μέρος της τακτικής επιχορήγησης του έτους 2019, που αφορά στη μισθοδοσία του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης εξακολουθεί να υποστηρίζεται από τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του ΕΙΕ, μέχρι τη σύσταση των αντίστοιχων διευθύνσεων στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και την ολοκλήρωση των διαδικασιών απόσχισης και εκκαθάρισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ΕΚΤ/ΕΙΕ και πάντως το αργότερο μέχρι τις 31-12-2019. Μέχρι τη σύναψη του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του ΕΙΕ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης οι χώροι που χρησιμοποιούνταν μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/2019) από τα τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το οποίο διατηρεί παράλληλα κοινή χρήση με το ΕΙΕ στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου του ΕΙΕ. Με τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρονται αυτοδίκαια στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, όλα τα έργα και προγράμματα καθώς και αρμοδιότητες και χρηματοδοτήσεις που διατηρούσε ως ΕΚΤ/ΕΙΕ.

 

Με τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να διατηρείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με την ίδια νομική σχέση απασχόλησης ο Διευθυντής, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και σχέση εντολής,καθώς και οι συνεργάτες με συμβάσεις έργου, μίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εργάζονται και υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διατηρώντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, συμβάσεις, ετήσιες αποδοχές και σχέσεις εργασίας.

 

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, αρμόδιος και υπογράφων για κάθε θέμα λειτουργίας, νομικών δεσμεύσεων, χρηματοδότησης, εκτέλεσης συμβάσεων και δαπανών είναι ο Διευθυντής, ο οποίος δύναται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εκπροσώπηση και την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

 

Σε περίπτωση διάλυσης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.