Νόμος 4635/19 - Άρθρο 203

Άρθρο 203: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι τη χορήγηση των αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου σύμφωνα με το άρθρο 45 του νόμου 4002/2011, νομικά πρόσωπα παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων ή/και άλλων τυχερών παιγνίων που είναι νόμιμα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια μέσω διαδικτύου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλοντας τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στο Μικτό Κέρδος τους από την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 50 του νόμου 4002/2011, μπορούν μέχρι τις 31-03-2020 να συνεχίσουν να διεξαγάγουν στην Ελληνική Επικράτεια μέσω διαδικτύου αποκλειστικά τα τυχερά παίγνια των περιπτώσεων γ' ή/και κ)β' του άρθρου 25 του νόμου 4002/2011, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα οριζόμενα στις με αριθμό 129/2/2014 (ΦΕΚ 3162/Β/2014) και 163/5/2015 (ΦΕΚ 1788/Β/2015) αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εφόσον, μέσα σε 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλουν προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αίτηση για ένταξη στο προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης της παρούσας παραγράφου, προσδιορίζοντας τα εκ των ανωτέρω τυχερά παίγνια, τα οποία προτίθενται να προσφέρουν κατά το εν λόγω διάστημα. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από:

 

(α) τη σχετική νόμιμη άδεια παροχής, επίγεια ή διαδικτυακά, των τυχερών παιγνίων των περιπτώσεων γ' ή/ και κ)β' του άρθρου 25 του νόμου 4002/2011,

(β) αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού,

(γ) τα στοιχεία νόμιμης εκπροσώπησης, διοίκησης ή διαχείρισης,

(δ) γνωστοποίηση των ιστοτόπων με υποχρεωτική κατάληξη σε gr. μέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου,

(ε) δήλωση θεωρημένη με γνήσιο υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή,

(στ) υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εταίροι και οι ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση του νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής,

(ζ) βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας στη χώρα εγκατάστασής τους,

(η) πιστοποίηση από οργανισμό συμμορφούμενο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, περί εφαρμογής υψηλών προδιαγραφών ελέγχου και ασφάλειας των πληροφορικών συστημάτων (ενδεικτικά ISO 9001, ISO 27001 κ.ά.).

 

Τα νομικά πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας υποχρεούνται να διακόψουν τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια αμελλητί. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν θίγει την αποκλειστική δικαιοδοσία του ελληνικού Δημοσίου και δεν προδικάζει την παροχή άδειας κατά το άρθρο 45 του νόμου 4002/2011.

 

2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του νόμου 4002/2011, μέσα σε 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Παιγνίων σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4002/2011. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να παύσουν οριστικά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια, μέσα σε 1 μήνα από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης.

 

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας, τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να παύσουν οριστικά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια, μέσα σε 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Παιγνίων.

 

3. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου, οι κάτοχοι άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τη δυνατότητα απομακρυσμένης πλήρους πρόσβασης στα συστήματα και τα υποσυστήματά τους. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κάθε στοιχείο, δεδομένο ή πληροφορία που τηρούν στα συστήματα και στα υποσυστήματά τους προς εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

 

4. Όπου στο νόμο 4002/2011 αναφέρεται ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, νοείται εφεξής ο Κανονισμός Παιγνίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.