Νόμος 4635/19 - Άρθρο 209

Άρθρο 209: Τροποποιήσεις του νόμου 3213/2003 και του νόμου 3023/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3213/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικώς, η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας περιουσιακά στοιχεία, την αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιμη και τον τρόπο κτήσης τους.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου ix της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και ε' και ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, περιλαμβάνει και τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, εφόσον κάθε μία από αυτές υπερβαίνει το ποσό των 5.000 €.}

 

3. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του νόμου 3213/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται, εφόσον απαιτείται, από άρση τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρμοδιότητας της Επιτροπής.}

 

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3Β του νόμου 3213/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Μέχρι την 31-03-2020 με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται ενιαίος κανονισμός διαδικασιών ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για όλα τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόμου.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Εντός 30 ημερών από την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού 200 € για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και 50 € για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά την πάροδο των 30 ημερών του προηγουμένου εδαφίου, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού 400 € για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και 100 € για τους λοιπούς υπόχρεους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης δύναται να τροποποιείται το ποσό των παραβόλων.}

 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 του νόμου 3023/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Για κάθε παράβαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 5% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας προς το κόμμα ή τον συνασπισμό τακτικής χρηματοδότησης ή πρόστιμο μέχρι 15.000 €, αν πρόκειται για κόμμα ή συνασπισμό που δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.