Νόμος 4635/19 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Τηλεσυνεδρίαση στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 133 του νόμου [Ν] 2717/1999 προστίθενται παράγραφοι 6 έως 9 ως εξής:

 

{6. Ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο δικαστής, που διευθύνει το δικαστήριο, μπορεί, ύστερα από αίτημα αυτού που ασκεί το ένδικο βοήθημα, το οποίο υποβάλλεται με το εισαγωγικό δικόγραφο ή αυτεπαγγέλτως, να αποφασίσει ότι οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους θα μετέχουν στη συνεδρίαση και θα διενεργούν διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου, ευρισκόμενοι σε τόπο διαφορετικό από αυτόν της συνεδρίασης. Τόπος συνεδρίασης για τις μεταβατικές έδρες θεωρείται στην περίπτωση αυτή η κύρια έδρα του δικαστηρίου, οι δε διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους έχουν τη δυνατότητα να παραστούν και να μετέχουν στη συνεδρίαση ευρισκόμενοι είτε στον τόπο της συνεδρίασης είτε στον τόπο της μεταβατικής έδρας. Τα πιο πάνω πρόσωπα ενημερώνονται για την απόφαση του πρώτου εδαφίου με την κλήση που προβλέπεται στο άρθρο 128 του παρόντος. Η συζήτηση μεταδίδεται ταυτόχρονα με ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τόπο όπου παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.}

 

7. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, μπορεί να αποφασίσει την εξέταση μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διαδίκων χωρίς αυτοί να παρίστανται στην αίθουσα συνεδρίασής του. Η εξέταση μεταδίδεται ταυτοχρόνως με ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τόπο εξέτασης των μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διαδίκων. Η εξέταση αυτή, η οποία θεωρείται ότι διεξάγεται ενώπιον του δικαστηρίου, έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ με την εξέταση στο ακροατήριο.

 

8. Οι αποφάσεις των παραγράφων 6 και 7 δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

 

9. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 6 και 7, ιδίως δε της διεξαγωγής της συζήτησης και της εξέτασης προσώπων από το δικαστήριο με τεχνολογικά μέσα, όταν τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου και σε άλλο τόπο, ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μέχρι την έκδοσή του εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 142/2013 (ΦΕΚ 227/Α/2013), όπως εκάστοτε ισχύει.}

 

2. Στο άρθρο 204 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2717/1999 προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

 

{Η ακρόαση αυτή μπορεί να λάβει χώρα και κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου 133.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 702/1977 (ΦΕΚ 268/Α/1977) προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η. Ως προς τη συζήτηση στο ακροατήριο ή την κατ' εξαίρεση ακρόαση των διαδίκων από το διοικητικό εφετείο σε συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Στην περίπτωση της ακρόασης από το συμβούλιο η απόφαση διεξαγωγής τηλεακρόασης κοινοποιείται με επιμέλεια του αιτούντος τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ακρόαση.}

 

4. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/2002) προστίθεται εδάφιο δ' ως εξής:

 

{δ' Ως προς τη συζήτηση στο ακροατήριο ή την ακρόαση των διαδίκων από το συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.}

 

5. Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 133 παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 και 204 παράγραφος 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 περίπτωση η' του νόμου [Ν] 702/1977 τίθεται σε ισχύ για καθένα από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με απόφαση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.