Νόμος 4637/19 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Τροποποιήσεις στα άρθρα 79, 336, 405, 463 του Ποινικού Κώδικα και στο νόμο 4251/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη διάταξη του άρθρου 79 του Ποινικού Κώδικα η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής :

 

{7. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι που δικαιολογούν την κρίση του δικαστηρίου για την επιμέτρηση της ποινής που επέβαλε.}

 

2. Η διάταξη του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 336: Βιασμός

 

1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

 

2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας με αυτήν πράξεις.

 

3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού ή είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.

 

4. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, επιχειρεί γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη.}

 

3. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 405 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο δεύτερο που έχει εξής:

 

{Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 390 παράγραφος 1 εδάφιο β' αν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα απαιτείται έγκληση.}

 

4. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014), οι λέξεις 10.000 έως 30.000 αντικαθίστανται με τις λέξεις 30.000 έως 60.000.

 

5. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014), οι λέξεις 30.000 έως 60.000 αντικαθίστανται με τις λέξεις 60.000 έως 100.000.

 

6. Στο τέλος του άρθρου 463 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος εξαιρούνται τα αδικήματα και οι ποινές που προβλέπονται στη περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης κ.λ.π. διατάξεις (ΦΕΚ 80/Α/2014).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.