Νόμος 4638/19 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Προθεσμία κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ που λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) τίθεται ως περίπτωση (α) και στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 4276/2014 προστίθεται περίπτωση (β) ως εξής:

 

{β. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερίπτωσης α)α' και β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31-12-2021. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως 31-12-2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι 5 έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 01-01-2021 έως 31-12-2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι 3 έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για 3 έτη από τη λήξη του.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.