Νόμος 4647/19 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019) όπως ισχύει, η ημερομηνία 31-12-2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31-05-2020, προστίθεται παράγραφος 3 και το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019) διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

 

1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30-09-2019.

 

2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 31-05-2020.

 

3. Οι οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του νόμου [Ν] 4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί, δύναται να επανενταχθούν σ' αυτή, μέχρι την ημερομηνία της προηγούμενης παραγράφου, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές, καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση για την επανένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΑΟ.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.