Νόμος 4647/19 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Τροποποίηση του άρθρου 5 του νόμου 4512/2018


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{8. Στον Φορέα συστήνονται 3 θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με θητεία 5 ετών. Η θητεία των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών μπορεί να ανανεώνεται 1 μόνο φορά. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ίδιου, η οποία δημοσιεύεται σε 2 τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες. Υποψήφιοι για τη θέση των Αναπληρωτών Γενικών διευθυντών μπορεί να είναι και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, μετά από εισήγηση Επιτροπής Επιλογής στην οποία γίνεται υποχρεωτικά αξιολογική κατάταξη. Η Επιτροπή Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Διευθυντή και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει υποχρεωτικά με βάση την αξιολογική κατάταξη και ο διορισμός διενεργείται με απόφασή του.

 

Αν οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές προέρχονται από Φορέα του δημόσιου τομέα μετά από τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας τους, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιστρέφουν, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στον Φορέα προέλευσης και καταλαμβάνουν κενή οργανική θέση αντίστοιχη με τη θέση που κατείχαν στον ίδιο Φορέα, ή αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση. Η υπηρεσία στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.