Νόμος 4663/20 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος (άρθρα 1-27) ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

1. α) Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου: Η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για την κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου.

 

β) Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου: Η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και επιτρέπει τη λειτουργία και εκμετάλλευση του υδατοδρομίου, εφόσον έχει χορηγηθεί και είναι σε ισχύ άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων και έχει προστεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός του υδατοδρομίου.

 

γ) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου: Η ενιαία άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετά από την κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων και την προσθήκη του προβλεπόμενου εξοπλισμού του υδατοδρομίου, και επιτρέπει τη λειτουργία και εκμετάλλευση του υδατοδρομίου.

 

2. Αερομεταφορέας: επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών που διαθέτει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό αερομεταφορέα.

 

3. Αεροπορική ημέρα: το χρονικό διάστημα που ορίζεται 30 λεπτά πριν από την ανατολή έως και 30 λεπτά μετά από τη δύση του ηλίου.

 

4. Αεροσκάφος: υδροπλάνο ή αμφίβιο αεροπλάνο ή αμφίβιο ελικόπτερο.

 

5. Απαγορευμένη περιοχή: εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, επάνω από τις χερσαίες εκτάσεις ή τα χωρικά ύδατα κράτους, εντός του οποίου η πτήση αεροσκαφών απαγορεύεται σύμφωνα με ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις.

 

6. Αποθαλάσσωση: η αποκόλληση αεροσκάφους από την επιφάνεια του ύδατος με ίδιες δυνάμεις.

 

7. Δημόσιος φορέας: το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, καθώς και οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' ή β' βαθμού, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων την πλειοψηφία των μετοχών έχει το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' ή β' βαθμού, καθώς και τα δημοτικά λιμενικά ταμεία.

 

8. ΔΚΑΣ: οι Διεθνείς Κανονισμοί για την Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα της Διεθνούς Σύμβασης του Λονδίνου του έτους 1972, η οποία κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 93/1974 (ΦΕΚ 293/Α/1974), όπως ισχύουν.

 

9. Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΑΠΑ): ο Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ), οι σχετικές Τεχνικές Οδηγίες Ασφαλείας (ΤΟΑ) και οι λοιπές κανονιστικές πράξεις για την εφαρμογή προτύπων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

 

10. Ζώνη ελέγχου (CTR): ελεγχόμενος εναέριος χώρος, ο οποίος εκτείνεται προς τα επάνω από την επιφάνεια της γης έως ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο.

 

11. Ζώνη κυκλοφορίας αεροδρομίου (ΑΤΖ): εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων καθοριζόμενος γύρω από αεροδρόμιο για την προστασία της κυκλοφορίας του.

 

12. Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ Όψεως (VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS/ VMC): μετεωρολογικές συνθήκες εκφρασμένες από την άποψη ορατότητας, καθώς και απόστασης από νέφη και οροφής νεφών που είναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισμένα ελάχιστα όρια.

 

13. Περιορισμένη περιοχή: εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, επάνω από τις χερσαίες εκτάσεις ή τα χωρικά ύδατα κράτους, εντός του οποίου η πτήση αεροσκαφών περιορίζεται σύμφωνα με ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις.

 

14. Περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου: υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου, εντός της οποίας μπορεί να ορίζεται, σε συνάρτηση με τη μορφολογία της ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, ένα τουλάχιστον ορθογώνιο κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόμηση των αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγμών ορίζεται είτε από τις συντεταγμένες του κέντρου του κύκλου είτε από τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σχήματος της περιοχής ελιγμών και δεν περιλαμβάνει τους χώρους ελλιμενισμού των αεροσκαφών. Στην περιοχή ελιγμών μπορεί να συμπεριλαμβάνεται περιοχή εντός λιμένος ή και τουριστικού λιμένα.

 

15. Περιοχή ελλιμενισμού αεροσκαφών: υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου σε επαφή με προβλήτα, στην οποία παρέχονται σταθερά σημεία που προσδένεται το αεροσκάφος ώστε να επιβιβαστούν και αποβιβαστούν επιβάτες, να φορτωθούν και να εκφορτωθούν εμπορεύματα, να γίνει ανεφοδιασμός καυσίμων και να παραμένει το αεροσκάφος μεταξύ των πτήσεων.

 

16. Περιοχή κίνησης υδατοδρομίου: η περιοχή του υδατοδρομίου που χρησιμοποιείται για την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την υδατοδρόμηση αεροσκαφών και η οποία αποτελείται από τις περιοχές ελιγμών του υδατοδρομίου και ελλιμενισμού αεροσκαφών.

 

17. Πλευρικά όρια: οι συντεταγμένες σε Σύστημα WGS 1984 για την περιγραφή των Τερματικών Περιοχών (ΤΜΑ), των Ζωνών Ελέγχου (CTR) και των Ζωνών Κυκλοφορίας Αεροδρομίων (ATZ) και των Απαγορευμένων ή Περιορισμένων Περιοχών που προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας και δημοσιεύονται στο εγχειρίδιο αεροναυτικών πληροφοριών Ελλάδος (ΑΙΡ GREECE).

 

18. Προσθαλάσσωση: η προσυδάτωση του αεροσκάφους.

 

19. Πτήσεις γενικής αεροπορίας: πτητική δραστηριότητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας, η οποία δεν είναι πτητική λειτουργία δημόσιων μεταφορών ούτε πτητική λειτουργία αεροπορικών εργασιών.

 

20. Πτήση VFR (VFR Flight): η πτήση που διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως.

 

21. Σύμβαση υδατοδρομίου: η σύμβαση μεταξύ κατόχου άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου και κατόχου άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου.

 

22. Σύστημα WGS- 84: το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα (World Geodetic System) του έτους 1984.

 

23. Σύστημα ΕΓΣΑ 1987: το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987.

 

24. Τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου: τα εγχειρίδια που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, λειτουργίας ή ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου και τα οποία περιλαμβάνουν:

 

α) Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual).

 

β) Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program).

 

γ) Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan).

 

25. Τερματική περιοχή ελέγχου (TCA ή TMA): περιοχή ελέγχου που συνήθως δημιουργείται στη συμβολή αεροδιαδρόμων ATS στη γειτνίαση ενός ή περισσοτέρων κυρίων αεροδρομίων.

 

26. Υδάτινο πεδίο: η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους που χρησιμοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση πτήσεων με τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου και των Διεθνών Κανόνων αεροπορίας και ναυσιπλοΐας.

 

27. Υδατοδρόμιο: το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας, το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν μέρει, για την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την επί της επιφάνειας αυτής κίνηση αεροσκαφών, και περιλαμβάνει την κατάλληλη υποδομή σε εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης αεροσκαφών, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου.

 

28. Υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας (ATS): γενικός όρος ο οποίος αντιστοιχεί κατά περίπτωση σε υπηρεσία πληροφοριών πτήσης, υπηρεσία συνέγερσης, συμβουλευτική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας, υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (υπηρεσία ελέγχου περιοχής, υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης ή υπηρεσία ελέγχου αεροδρομίου).

 

29. Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένα: κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή φορέας της αυτοδιοίκησης ή μικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 9 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

30. Φορέας Διαχείρισης Τουριστικού Λιμένα: κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ή μικτός φορέας ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει αναλάβει τη λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικού λιμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) όπως ισχύει.

 

31. Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου: ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ή ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η λειτουργία του υδατοδρομίου από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση, τη διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του υδατοδρομίου. Επιπλέον, ο Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου φέρει την ευθύνη για τον συντονισμό και τον έλεγχο των τυχόν δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν εντός των ορίων του υδατοδρομίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.