Νόμος 4663/20 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανάπτυξη ή αναβάθμιση και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους πραγματοποιείται ως ακολούθως:

 

α. Για τους δικαιούχους των υποπεριπτώσεων α)α' και β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 42 απαιτείται να έχει υλοποιηθεί το αργότερο εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Για τους δικαιούχους των υποπεριπτώσεων α)α' έως και στστ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 42 απαιτείται να έχει υλοποιηθεί το αργότερο εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Για την ολοκλήρωση κάθε σταδίου υλοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος και την έναρξη της δυνατότητας χορήγησης προσωρινής άδειας οδήγησης μέσω του Π.Σ. στους δικαιούχους του παρόντος Μέρους, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 1.

 

3. Έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της προηγούμενης παραγράφου, το έντυπο της προσωρινής άδειας εκτυπώνεται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο ως ακολούθως:

 

α. Σε περίπτωση αρχικής χορήγησης ή επέκτασης άδειας σε άλλη κατηγορία, εκτυπώνεται ταυτόχρονα με το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης. Κατά τον προγραμματισμό για δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς παραδίδεται στον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό, ο οποίος το φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τη δοκιμασία και το παραδίδει στην επιτροπή εξέτασης πριν την έναρξη αυτής. Μετά το πέρας επιτυχούς δοκιμασίας, υπογράφεται από τη διενεργήσασα τη δοκιμασία επιτροπή και χορηγείται στον επιτυχόντα υποψήφιο οδηγό ή οδηγό.

 

β. Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας οδήγησης ή έκδοσης αντιγράφου ελληνικής άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής ή προσθήκης Κωδικού 96 στην κατηγορία Β' ή άρσης του κωδικού 114 ή μεταβολής στοιχείων ελληνικής άδειας ή περιορισμού κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης, μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου.

 

4. Το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης χορηγείται άπαξ και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας. Σε περίπτωση απώλειας, ο ενδιαφερόμενος τη δηλώνει υποχρεωτικά εντός 3 ημερών στην οικεία Αστυνομική Αρχή, καθώς και στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που το έχει εκδώσει. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο της προσωρινής άδειας οδήγησης παραδίδεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά την παραλαβή του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προδιαγραφές του εντύπου της προσωρινής άδειας οδήγησης και οι αναγραφόμενες σε αυτό πληροφορίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μπορούν να αναπροσαρμόζονται οι προθεσμίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ 1 μήνα μετά από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί που έχουν επιτύχει σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και αντιστοίχως, για τις λοιπές διαδικασίες, όσοι έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, κατά τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι τη θέση σε ισχύ των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δύνανται, μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, να εφοδιάζονται με προσωρινή άδεια οδήγησης από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.