Νόμος 4663/20 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Πρόσθετες απαιτήσεις για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη Χώρα μας ως μεταχειρισμένα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων (κατηγορίας Μ1 της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ) που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και εισάγονται στη Χώρα μας ως μεταχειρισμένα, πρόσθετα των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών απαιτείται και η υποβολή:

 

α) Του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) του οχήματος και ειδικότερα:

 

α)α) προκειμένου για οχήματα με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η υποβολή ισχύοντος, κατά τον χρόνο έκδοσης της Δήλωσης Άφιξης του Οχήματος (ΔΑΟ) στη Χώρα, Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου της χώρας προέλευσής του, χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Η απαίτηση υποβολής του ανωτέρω Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ισχύει εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους - μέλους προηγούμενης κυκλοφορίας του,

 

β)β) προκειμένου για οχήματα με προηγούμενη κυκλοφορία σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται το όχημα να υποβληθεί υποχρεωτικά σε τεχνικό έλεγχο από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων εντός της Ελληνικής Επικράτειας και να εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που να πιστοποιεί ότι το εν λόγω όχημα δεν παρουσιάζει σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.

 

β) Αντιγράφου του τιμολογίου ή του ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης του οχήματος, που εκδίδεται από τον αλλοδαπό κάτοχο (διανομέα ή ιδιώτη) και στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

 

γ) Του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης του οχήματος που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές, στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων κατά την εισαγωγή του.

 

2. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ελέγχει τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων στα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

α) Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων της χώρας προέλευσής του.

 

β) Αντίγραφο του τιμολογίου ή αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησής του.

 

γ) Πιστοποιητικό Ταξινόμησής του.

 

δ) Ελληνικό Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον απαιτείται από τη συχνότητα ελέγχου.

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα χιλιόμετρα δεν αυξάνονται ανά δικαιολογητικό σύμφωνα με την παραπάνω σειρά, ή ότι το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων της χώρας προέλευσής του είναι πλαστό, τότε η διαδικασία για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος δεν ολοκληρώνεται.

 

3. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλέον των ενεργειών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου στον εισαγωγέα του οχήματος, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 5.000 € έως 50.000 €.

 

Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός 3 ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου διπλασιάζεται.

 

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η κατηγοριοποίηση των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων του προηγούμενου εδαφίου, ο τρόπος επιβολής αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις ελληνικής υπηκοότητας κατόχων αυτοκινήτων, οι οποίοι διέμεναν στο εξωτερικό και επαναπατρίζονται. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του επαναπατρισθέντος και ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων προκύπτει είτε από το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον αυτά είναι υπόχρεα να το φέρουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας προέλευσης τους, είτε από το Πιστοποιητικό ταξινόμησής τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.