Νόμος 4674/20 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ρύθμιση θεμάτων Συνοριακών Σταθμών Συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας προς το κεκτημένο Schengen


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμοδιότητα για τη χωροθέτηση, εγκατάσταση, κατασκευή και συντήρηση των Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η ευθύνη για τον καθορισμό των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας για τη συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας προς το κεκτημένο Schengen (νόμος [Ν] 2514/1997 (ΦΕΚ 140/Α/1997)) και την πλήρη εφαρμογή, των σχετικών Κανονισμών (ΕΕ), μεταξύ άλλων και των Κανονισμών για τη χρήση του συστήματος εισόδου - εξόδου, ανήκει στον Υπουργό Εσωτερικών. Οι αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου ασκούνται μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Ειδικότερες προδιαγραφές υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο προσώπων και αντικειμένων, προτείνονται προς τον Υπουργό Εσωτερικών εντός του διαστήματος που κάθε φορά τίθεται, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής των Συνοριακών Σταθμών είναι απόρρητες. Ως συντήρηση εγκαταστάσεων, κτιρίων, κατασκευών και δικτύων εντός των συνοριακών σταθμών νοείται η οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία ή υπηρεσία, ανεξάρτητα αν με ειδικότερες διατάξεις η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει σε άλλον φορέα, εξαιρουμένου του τεχνολογικού εξοπλισμού εκάστης συστεγαζόμενης υπηρεσίας.

 

3. Κτίρια, εγκαταστάσεις και εν γένει κατασκευές και δίκτυα που βρίσκονται στους συνοριακούς σταθμούς της Χώρας ανεγερθέντα πριν την 28-07-2011, θεωρείται ότι έχουν ανεγερθεί και λειτουργούν νόμιμα. Κατασκευές, επισκευές, συντηρήσεις επί των κτιρίων που στεγάζονται συνοριακοί σταθμοί και το σύνολο των υπηρεσιών τους, εκτελούνται ύστερα από έγκριση των μελετών κατασκευής, η οποία χορηγείται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Η έγκριση παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή των οριστικών μελετών, άλλως θεωρείται ανεπιφύλακτα δοθείσα.

 

4. Κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, ο έλεγχος των εργασιών δόμησης επί των συνοριακών σταθμών διενεργείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από 1 μηχανικό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, 1 μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας και 1 μηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μαζί με τους αναπληρωτές τους. Για τον έλεγχο συντάσσεται πόρισμα, το οποίο υποβάλλεται αυθημερόν στον Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στην κείμενη πολεοδομική νομοθεσία, τηρουμένης πάντως της διάταξης του άρθρου 109 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 

5. α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή στους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς της Χώρας, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

 

β. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998), ως και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής ρύθμισης, διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.