Νόμος 4674/20 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Πειθαρχικές διατάξεις για τους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα άρθρα 120, 121, 122 και 123 του νόμου [Ν] 3584/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 120: Πειθαρχικά όργανα

 

Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους ασκούν:

 

α. οι πειθαρχικώς Προϊστάμενοί τους,

β. το διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, του Ιδρύματος και του Συνδέσμου Δήμων,

γ. το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο,

δ. το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο,

ε. το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Διοικητικά Εφετεία και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

 

Άρθρο 121: Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι

 

Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι των υπαλλήλων είναι:

 

α. ο Δήμαρχος επί όλων των υπαγόμενων στην αρμοδιότητά του υπαλλήλων,

β. ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης,

γ. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης,

δ. ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος,

ε. ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου,

στ. ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων.

 

Άρθρο 122: Αρμοδιότητα πειθαρχικώς Προϊσταμένων

 

1. Όλοι οι πειθαρχικώς Προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλουν την ποινή της έγγραφης επίπληξης. Την ποινή του προστίμου με τους παρακάτω περιορισμούς μπορούν να επιβάλουν οι εξής:

 

α. ο Δήμαρχος, έως και τις αποδοχές 3 μηνών,

β. ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, του Ιδρύματος και του Συνδέσμου Δήμων, έως και τις αποδοχές 1 μηνός,

γ. ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, έως και τα δύο τρίτα (2/3) των μηνιαίων αποδοχών,

δ. ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης, έως και το ένα τέταρτο (1/4) των μηνιαίων αποδοχών.

 

2. Η αρμοδιότητα των πειθαρχικώς Προϊσταμένων είναι αμεταβίβαστη, εκτός αν από ειδική διάταξη προβλέπεται διαφορετικά.

 

3. Αρμόδιος πειθαρχικώς Προϊστάμενος είναι εκείνος στον οποίο υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος κατά τον χρόνο τέλεσης του παραπτώματος. Αν ο υπάλληλος υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία από αυτή της οργανικής του θέσης, αρμόδιος πειθαρχικώς Προϊστάμενος είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά τον χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον το πειθαρχικό παράπτωμα σχετίζεται με την άσκηση καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή.

 

4. Οι πειθαρχικώς Προϊστάμενοι και το διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, του Ιδρύματος και του Συνδέσμου Δήμων επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως.

 

5. Αν έχουν επιληφθεί αρμοδίως περισσότεροι πειθαρχικώς Προϊστάμενοι, η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται μόνο από εκείνον που κάλεσε πρώτος σε απολογία τον υπάλληλο. Ο ανώτερος πειθαρχικώς Προϊστάμενος ή το διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, του Ιδρύματος και του Συνδέσμου Δήμων έχουν, σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα να ζητήσουν την παραπομπή της πειθαρχικής υπόθεσης σε αυτούς, εφόσον δεν έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση.

 

6. Αν ο πειθαρχικώς Προϊστάμενος που έχει επιληφθεί, κρίνει ότι το παράπτωμα επισύρει ποινή ανώτερη της αρμοδιότητάς του, παραπέμπει την υπόθεση σε οποιονδήποτε ανώτερο αυτού πειθαρχικώς Προϊστάμενο μέχρι και τον δήμαρχο ή το διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, του Ιδρύματος και του Συνδέσμου Δήμων, αν πρόκειται για υπάλληλο του Νομικού Προσώπου, του Ιδρύματος και του Συνδέσμου.

 

Αν ο δήμαρχος ή το διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, του Ιδρύματος και του Συνδέσμου Δήμων κρίνει ότι η προσήκουσα ποινή είναι ανώτερη και της δικής του αρμοδιότητας, παραπέμπει το θέμα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 123: Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και συνδέσμων δήμων

 

Τα διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων και των Συνδέσμων Δήμων μπορεί να επιβάλουν τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου έως και τις αποδοχές 3 μηνών.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου πέμπτου του νόμου 4057/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι διατάξεις του παρόντος που αναφέρονται σε θέματα αργιών, καθώς και οι διατάξεις με τις οποίες προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές, όπως και οι διαδικαστικής φύσεως διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως για το μόνιμο προσωπικό των δήμων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων. Κατ' εξαίρεση, για τα πειθαρχικά όργανα και τους πειθαρχικώς Προϊσταμένους, καθώς και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους εφαρμόζονται τα άρθρα 120 έως 123 του νόμου [Ν] 3584/2007. Ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα για τους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού αποτελεί η άρνησή τους να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας που τους χορηγεί η υπηρεσία κατά τον χρόνο της εργασίας τους και η μη προσέλευσή τους στον προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Η μη χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρμόδιου οργάνου, η οποία τιμωρείται πειθαρχικώς.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.