Νόμος 4674/20 - Άρθρο 93

Άρθρο 93: Τροποποιήσεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 219 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) αντικαθίστανται, ως εξής:

 

{1. Οι δήμοι συνεργάζονται με αντίστοιχους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας:

 

α. Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, καθώς και τη συμμετοχή τους σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων.

 

β. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συμμετοχή τους σε δίκτυα, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

2. Οι δήμοι, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν, μεταξύ άλλων, να πραγματοποιούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις και ανταλλαγές αποστολών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας για θέματα συναντίληψης, καθώς και να συμμετέχουν σε δράσεις διεθνούς αλληλεγγύης, ιδίως, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών προς τις πληγείσες περιοχές.}

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 219 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων εφαρμόζονται αναλογικά και για τις Περιφέρειες.

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 247 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{5. Στην περίπτωση που Σύνδεσμος δεν διαθέτει Ταμειακή Υπηρεσία, δύναται να εξυπηρετείται από την αντίστοιχη Υπηρεσία ενός εκ των μελών του.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.