Νόμος 590/77 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ενορία μετά του ενοριακού ναού ως βασική μονάς οργανώσεως του εκκλησιαστικού βίου λογίζεται κατά τα εις το άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος ειδικότερα οριζόμενα ως Νομικό Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου.

 

2. Η ενορία ιδρύεται δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη αιτήσει του ημίσεος τουλάχιστον του κατά τις κείμενες διατάξεις προβλεπομένου δι' ίδρυση ενορίας αριθμού οικογενειών, μετά σύμφωνον γνώμη του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου και γνωμοδότηση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, παρεχομένη εντός μηνός από της διαβιβάσεως της σχετικής αιτήσεως, μη κωλυόμενης της εκδόσεως του διατάγματος εκ της απράκτου παρόδου της προθεσμίας ταύτης.

 

3. Τα όρια εκάστης ενορίας καθορίζονται υπό του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

 

4. Κέντρον της εν γένει εκκλησιαστικής ζωής της ενορίας είναι ο ενοριακός ναός καθοριζόμενος δι' αποφάσεως του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

 

5. Η Ενορία καταργείται ή συγχωνεύεται μετ' άλλης ομόρου δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά σύμφωνον γνώμη του οικείου

 

Μητροπολιτικού Συμβουλίου, μόνον εάν υπολείπεται του δια την υποβολή της προς ίδρυση αυτής αιτήσεως απαιτουμένου αριθμού οικογενειών, εξαιρέσει των παραμεθορίων χωρίων, εις τα οποία δεν επιτρέπεται η κατάργησις ή συγχώνευσις ενοριών.

 

6. Τα της ιδρύσεως, των πόρων, της διοικήσεως, της διαχειρίσεως και της εν γένει λειτουργίας των ιερών ναών (ενοριακών και μη), τα της εκτελέσεως εκκλησιαστικών έργων, τα της ανεγέρσεως ιερών ναών και των κτισμάτων αυτών, ως και τα της συστάσεως, συγκροτήσεως, αρμοδιοτήτων και εν γένει λειτουργίας των ερανικών επιτροπών θα καθοριστούν δια κανονιστικών αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, εγκρινομένων υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας και δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθ' ο μέρος δεν ρυθμίζονται δια του παρόντος. Δι' ομοίων αποφάσεων θα καθοριστούν και τα της λειτουργίας εν γένει των ενοριών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.