Νόμος 947/79 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Πράξεις εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί τη βάσει της κατά το άρθρο 51 παράγραφος 3 κτηματογράφησης της ζώνης και του κατά το άρθρο 52 εγκρινομένου πολεοδομικού σχεδίου εκδίδονται υπό της αρμοδίας πολεοδομικής αρχής πράξεις εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης. Δια των πράξεων τούτων καθορίζονται τα αφαιρούμενα λόγω ρυμοτομίας από εκάστην ιδιοκτησία τμήματα αυτής και τακτοποιούνται τα εναπομένοντα οικόπεδα εν όψει των εκ της ρυμοτομήσεως ταύτης και της εκχωρήσεως της εισφοράς εις γην προκυπτουσών μεταβολών.

 

2. Εφ' όσον δια της ρυμοτομήσεως αφαιρείται έκτασις αντιστοιχούσα επακριβώς προς το δια του κατά το άρθρο 52 προεδρικού διατάγματος καθοριζόμενο ποσοστόν, η σχετική πράξις αποτελεί συγχρόνως και πράξη βεβαιώσεως περί εκπληρώσεως της κατ' άρθρο 18 υποχρεώσεως. Εάν δια της εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδίου αφαιρείται από συγκεκριμένη ιδιοκτησία έκτασις μείζων του ως άνω ποσοστού ή υπολείπεται προς αφαίρεση τμήμα του οικοπέδου δια την πλήρη εκπλήρωση της κατ' άρθρο 8 υποχρεώσεως ενεργούνται τα στο άρθρο 20 παράγραφος 2 οριζόμενα.

 

3. Δια της αυτής πράξεως είναι δυνατόν να διατάσσεται και η τακτοποίησις των υπολειπομένων οικοπέδων μεταξύ των ή και η διενέργεια τοπικού αστικού αναδασμού μεταξύ των ιδιοκτησιών ενός και του αυτού ή περισσότερων παρακειμένων οικοδομικών τετραγώνων. Εις την περίπτωσιν ταύτη τον αναδασμό εκτελεί το Δημόσιον ή δημόσιος οργανισμός ή δημοσία επιχείρησις πολεοδομίας και στεγάσεως κατ' ανάλογη εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 45 και 48 του παρόντος νόμου.

 

4. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου τη με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, τα όργανα και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.