Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η άδεια ανέγερσης νέας ή επισκευής και συμπλήρωσης παλαιάς οικοδομής επί των κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 υπό στοιχείο α' χώρων καταλαμβανόμενων και μήπω απαλλοτριωθέντων ακινήτων, δύναται να αναστέλλεται προσωρινά μέχρι τη σύνταξη και κοινοποίηση της σχετικής πράξης αναλογισμού της δια την απαλλοτρίωση καταβλητέας αποζημίωσης, πάντως όμως ουχί πλέον του διμήνου αφ' ης υποβλήθηκε υπό του ενδιαφερόμενου στο αρμόδιο γραφείο ή προς χορήγηση της αδείας σχετική αίτηση διαλαμβάνουσα άπαντα τα προς χορήγηση της αδείας απαιτούμενα στοιχεία. Εάν στη σύνταξη ή και επικύρωση υπό του Υπουργείου της πράξης παρεμβληθεί κώλυμα εξ υπαιτιότητας του αιτούμενου της άδεια (οίον ενστάσεις κ.τ.τ.) η άνω προθεσμία παρατείνεται κατά το χρόνο όστις θα απαιτηθεί επιπλέον λόγω του κωλύματος που παρεμβλήθηκε. Σε περίπτωση δε καθ' ην εξακριβωθεί υπό της υπηρεσίας ότι ο αιτών την άδεια υποχρεούται να αποζημιώσει εαυτόν δια μέρους του υπό των κοινόχρηστων χώρων καταλαμβανόμενου οικοπέδου του, η άδεια χορηγείται μόνο για το υπολειπόμενο μετά την αφαίρεση του άνω μέρους οικοπέδου. Δια την αφαίρεση ταύτη το άνω μέρος θεωρείται ως ιδανικό ποσοστό της όλης επιφάνειας του οικοπέδου και εκτελείται αυτή κατά τρόπο ώστε το υπολειπόμενο μετά την αφαίρεση τμήμα να είναι συνεχές και όσο είναι δυνατόν εναρμονισμένο και πλησιέστερο προς την οικοδομική γραμμή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου μόνου του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 406/Α/1925).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του από 08-08-1926 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 227/Α/1926).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.