Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υπό του Δημοσίου διάθεσις των παρά τις πόλεις, κώμες και συνοικισμούς και τις παραλιακές εν γένει οδούς παρακτίων ή εντός της θαλάσσης χώρων, των μη περιλαμβανομένων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου ή της κατά το άρθρο 14 ζώνης, ή περιλαμβανομένων μεν, αλλά ων ουδεμίαν προβλέπει το σχέδιον τούτο χρησιμοποίηση, προς ίδρυση κέντρων αναψυχής και εγκατάσταση λουτρών ή εκτέλεσιν κοινωφελών έργων, γίνεται πάντοτε με τον όρο εκτελέσεως υπό του αναδόχου ορισμένων έργων. Εν τη σχετική της ως άνω διαθέσεως συμβάσει καθορίζονται λεπτομερώς τα εκτελεστέα έργα, τα της συντηρήσεως και χρήσεως αυτών, η ελαχίστη δαπάνη εις ην υποχρεούται να προβεί ο ανάδοχος, και η περιφέρεια εντός της οποίας το Δημόσιον δεν θέλει προβεί εις την διάθεση οιωνδήποτε χώρων προς τον αυτόν σκοπόν.

 

2. Ο υπουργός της Συγκοινωνίας είναι αρμόδιος όπως, μετά γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων, καθορίζει τους κατά την προηγούμενη παράγραφο όρους εκτελέσεως και συντηρήσεως των έργων ως προς τις θέσεις αυτών και την ης δεν θέλει επιτραπεί ετέρα του αυτού σκοπού εγκατάστασις περιφέρεια.

 

3. Πάσα σύμβασις προς διάθεση των κατά το παρόν άρθρον χώρων, γινομένη παρά τις διατάξεις αυτού, είναι άκυρος και ουδέν υπέρ οιουδήποτε δημιουργεί δικαίωμα αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου και του δήμου ή της κοινότητας εις περίπτωσιν κατεδαφίσεως και άρσεως των δυνάμει της τοιαύτης συμβάσεως γενομένων οιωνδήποτε εγκαταστάσεων.

 

4. Το παρόν άρθρον τίθεται εν ισχύ δι' αποφάσεων των υπουργών Συγκοινωνίας και Γεωργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 27 τέθηκε σε ισχύ με την υπ' αριθμόν [Α] 12118/1925 απόφαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.