Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 79a

Άρθρο 79Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι της κατεδαφίσεως οιασδήποτε οικοδομής ή και τμήματος οικοδομής ή εν γένει οικοδομικής εργασίας, εκτελεσθείσης παρά τις διατάξεις του παρόντος είτε επί των κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 υπό στοιχείον α' του παρόντος χώρων, είτε επί της κατά το άρθρο 14 ζώνης, είτε εκτός της ζώνης ταύτης και εν γένει αντικείμενης εις τους όρους της ασφαλείας, υγιεινής και αισθητικής του άρθρου 9 του παρόντος και από της υπό της αρμοδίας υπηρεσίας βεβαιώσεως της παραβάσεως, επιβάλλεται εις τον ιδιοκτήτη αναγκαστική εισφορά υπέρ των Δήμων ή Κοινοτήτων, εν τη περιφέρεια των οποίων κείται το αυθαίρετο, διατιθεμένη υπό τούτων αποκλειστικώς δια την εφαρμογήν των σχεδίων ρυμοτομίας.

 

2. Η κατά την προηγουμένη παράγραφο εισφορά υπολογίζεται ανά m2 της οριζόντιας προβολής της επιφανείας του επί πλέον του επιτετραμμένου καταληφθέντος χώρου, εκτός της εις παραβάσεις του ύψους των κτιρίων ή της επιφανειακής διαμορφώσεως των όψεων αυτών αναγόμενης εισφοράς, ήτις υπολογίζεται ανά m2 επιφανείας των καθ' υπέρβαση των κεκανονισμένων κατασκευασθέντων τμημάτων μετρούμενης εν προβολή αυτών επί του κατακορύφου επιπέδου του διερχομένου δια της οικοδομικής γραμμής.

 

3. Το ποσόν της κατά τα άνω υπολογιζόμενης εισφοράς ορίζεται ετησίως και δι' έκαστον m2, ως ακολούθως.

 

Α) Κατάληψις χώρων μη οικοδομήσιμων, περιλαμβανομένων εντός των υπό των σχεδίων ρυμοτομίας καθοριζομένων οικοδομικών τετραγώνων.

 

α) Δια προσωρινά ξυλόπηκτα κατασκευάσματα (υπόστεγα, παραπήγματα κ.λ.π.) δραχμές 100.

 

β) Δια μόνιμα κατασκευάσματα (δωμάτια, διάδρομοι, λουτρά κ.λ.π.) δραχμές 200.

 

Β) Κατάληψις χώρων κειμένων εν γένει εκτός των οικοδομικών τετραγώνων, ήτοι χώρων χαρακτηριζομένων υπό των σχεδίων ρυμοτομίας ως κοινοχρήστων, δόμησις, εκτός ή εντός των ζωνών παρά τις σχετικές διατάξεις κ.λ.π.

 

α) Δια ξυλόπηκτα κατασκευάσματα ανεγειρόμενα επί χώρων περιλαμβανομένων:

 

1) εντός των σχεδίων ρυμοτομίας (παραπήγματα, προθήκες κ.λ.π.), εφόσον μεν χρησιμοποιούνται δια κατοικία, δραχμές 500, εφόσον δε χρησιμοποιούνται δι' εμπορική εν γένει εκμετάλλευση δραχμές 1000 και

 

2) εκτός των σχεδίων ρυμοτομίας, ήτοι εντός των ζωνών ή πέραν τούτων, εφόσον χρησιμοποιούνται δια κατοικίας δραχμές 300, εφόσον δε χρησιμοποιούνται δι' εμπορική, βιομηχανική, ή γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση, δραχμές 600.

 

β) Προκειμένου περί μονίμων κατασκευασμάτων τα κατά το προηγούμενον στοιχείον ποσά διπλασιάζονται αναλόγως.

 

Γ) Προκειμένου περί προσωρινών ή μονίμων κατασκευασμάτων ανεγειρομένων αυθαιρέτως και επί χώρων κοινοχρήστων, εις τα κεντρικά δε σημεία των πόλεων και κωμοπόλεων (οίον επί αγορών, πλατειών, κήπων κ.λ.π.) και χρησιμοποιουμένων προς εμπορική εκμετάλλευση η ανωτέρω αναγκαστική εισφορά ορίζεται κατά την ελευθέρα κρίσιν της υπηρεσίας, λαμβανομένων υπ' όψιν των ανά m2 καταβαλλομένων ετησίως μισθωμάτων εμπορικών εν γένει καταστημάτων κειμένων εν τη περιοχή του κατασκευάσματος, ήτις όμως εισφορά εν πάση περιπτώσει δεν επιτρέπεται να είναι ελάσσων της ως ανωτέρω δια την περίπτωσιν Β', αναλόγως οριζόμενης. Ομοίως κατά την ελευθέρα κρίσιν της υπηρεσίας ορίζεται η εισφορά προκειμένου περί αυθαιρέτων αρχιτεκτονικών προεξοχών και εν γένει πάσης αυθαιρέτου κατασκευής, μη δυναμένης να υπαχθεί εις την κατά την παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου κανονιζόμενη μέτρηση.

 

4. Η ως ανωτέρω εισφορά βεβαιώνεται δια πράξεως της αρμοδίας επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας, ήτις διαβιβαζόμενη υπό ταύτης εις την αρμοδία Εφορία κοινοποιείται υπ' αυτής εις τους ενδιαφερομένους υπόχρεους δια την καταβολή της εισφοράς, δικαιουμένους να υποβάλλουν ενστάσεις εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών από της εις τούτους κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως. Οι ενστάσεις εκδικάζονται υπό επιτροπής αποτελούμενης εκ του αρμοδίου οικονομικού Εφόρου και του Προϊσταμένου του αρμοδίου επί της εφαρμογής του σχεδίου ρυμοτομίας Γραφείου, της σχετικής αποφάσεως τούτων ούσης οριστικής και ανεκκλήτου.

 

5. Η ως άνω βεβαιούμενη εισφορά εισπράττεται ως δημόσιον έσοδον κατά τις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις και μεταβιβάζεται εις τους δικαιούχους Δήμους ή Κοινότητας.

 

6. Τα της υπό των Δήμων και Κοινοτήτων διαθέσεως της υπέρ αυτών κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εισφοράς κανονισθήσονται δια διατάγματος, εκδιδομένου τη με πρόταση του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3976/1929 (ΦΕΚ 70/Α/1929).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 3275/1955 (ΦΕΚ 166/Α/1955).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.