Νομοθετικό διάταγμα 198/73 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 περί Ρυθμιστικών Σχεδίων αστικών περιοχών, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η εκπονηθείσα μελέτη Ρυθμιστικού Σχεδίου υποβάλλεται εις την κατά την παράγραφο 5 του παρόντος εποπτεύουσα αρχήν, ήτις και αποστέλλει ταύτη εις το αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιον Χωροταξίας, ή, εν ελλείψει τοιούτου, εις το παρά το Υπουργείο Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής Συμβούλιον Χωροταξίας προς γνωμοδότηση εντός τριάκοντα ημερών.}

 

2. Η παράγραφος 11 του αυτού άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Η εποπτεύουσα την μελέτη αρχή, μετ' εξέτασιν των υποβληθεισών ενστάσεων και παρατηρήσεων, μεριμνά δια την αναγκαία κατά την κρίσιν αυτής, τροποποίηση του αρχικώς εκπονηθέντος Ρυθμιστικού Σχεδίου,το οποίον αποστέλλει εις το κατά την παράγραφο 6 του παρόντος Συμβούλιον ίνα τούτο γνωμοδοτήσει εντός τριάκοντα ημερών. Το σχέδιον τούτο, μετά των ενστάσεων ή παρατηρήσεων και της γνωμοδοτήσεώς του ως άνω Συμβουλίου ή και άνευ γνωμοδοτήσεως, εάν αυτή δεν υποβληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, υποβάλλεται με μέριμνα της εποπτευούσης αρχής, εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων μετά κοινοποιήσεως εις τα Υπουργεία Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής και Εσωτερικών εντός δύο μηνών από του πέρατος της εν παραγράφω 10 προθεσμίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.