Νομοθετικό διάταγμα 632/70 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Δημόσιον που επισπεύδει την διάνοιξη οδών, πλατειών, αλσών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, προβλεπομένων υπό των εγκεκριμένων σχεδίων των πόλεων, αναλαμβάνει τα κατά την διαδικασίαν της απαλλοτριώσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των κατά τόπον αρμοδίων δήμων ή κοινοτήτων διεξάγουν τις σχετικές προς την απαλλοτρίωση δίκες. Η τοιαύτη υπό του δημοσίου επίσπευσις εκδηλώνεται δια της παρακαταθέσεως της αποζημιώσεως και αφορά μόνον εις τα ακίνητα δι' α η παρακατάθεσις. Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και επί απαλλοτριώσεων, αίτινες επισπεύσθηκαν από 01-01-1947. Τυχόν καταβληθείσες υπό των δήμων ή κοινοτήτων αποζημιώσεις δια τοιαύτας απαλλοτριώσεις θεωρούνται καλώς γενόμενες και δεν δημιουργούν υπέρ του οικείου δήμου ή κοινότητος δικαίωμα αναζητήσεως των καταβληθέντων εις βάρος του Δημοσίου, βάσει του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1143/1972 (ΦΕΚ 64/Α/1972).

 

2. Προς αντιμετώπισιν των ως άνω δαπανών από του οικονομικού έτους 1971 εγγράφεται κατ' έτους εις τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, υπό ίδιον Κωδικό αριθμόν, η απαιτουμένη πίστωσις πέραν της διατιθεμένης σε αυτό εκ των εισπράξεων του ΚΗ/1947 ψηφίσματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.