Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την έκδοση αποφάσεως κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως απαιτούνται:

 

α) Κτηματολογικό διάγραμμα, που εικονίζει την απαλλοτριωτέα έκταση και τις περιλαμβανόμενες επί μέρους ιδιοκτησίας,

 

β) Κτηματολογικός πίνακας, εμφαίνων τους εικαζομένους ιδιοκτήτες των απαλλοτριούμενων ακινήτων, το εμβαδόν εκάστου τούτων, ως και πάντα τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των επ' αυτών υφισταμένων κατασκευών. Επί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, που κηρύσσονται κατά τις ειδικές διατάξεις, τις προβλεπόμενες υπό του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος, απαιτούνται τα υπό τούτων οριζόμενα στοιχεία.

 

2. Δια την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων προς εκτέλεσιν πάσης φύσεως έργων οικονομικής αναπτύξεως της χώρας ή έργων θεραπείας εκτάκτων κοινωνικών αναγκών, αρκεί απλούν διάγραμμα οριζοντιογραφίας, που εικονίζει την απαλλοτριωτέα έκταση, μετά μνείας στην απόφαση κηρύξεως της τοιαύτης απαλλοτριώσεως περί της μη τηρήσεως των λοιπών όρων ή προϋποθέσεων. Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας δέον να συνταχθούν, εν τη περιπτώσει ταύτη, εντός προθεσμίας, οριζόμενης δια της αποφάσεως κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως και μη υπερβαινούσης το εξάμηνο, δυναμένης να παραταθεί δι' όμοιας αποφάσεως επί εν εισέτι τρίμηνον. Της προθεσμίας ταύτης παρερχόμενης απράκτου, η απόφασις κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα.

 

3. Ο νομεύς ή κάτοχος κτημάτων των οποίων προπαρασκευάζεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσις,υποχρεούται όπως επιτρέπει την επί τούτων εκτέλεσιν των απαραιτήτων προκαταρκτικών εργασιών, προς καταμέτρηση και σύνταξιν των διαγραμμάτων. Η εκτέλεσις των εργασιών τούτων δέον να μη παρακωλύει την χρήσιν και κάρπωση του κτήματος. Ο βαρυνόμενος δια της δαπάνης απαλλοτριώσεως υποχρεούται εις αποκατάστασιν πάσης τυχόν βλάβης ή φθοράς, προερχομένης εκ της εκτελέσεως των ανωτέρω προκαταρκτικών εργασιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.