Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αναίρεση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αναίρεσις κατά της αποφάσεως του Εφετείου περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως επιτρέπεται δια τους στο άρθρο 577 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας λόγους.

 

2. Εάν ο αναιρεσείων διαμένει εις την ημεδαπή, η προθεσμία της αναιρέσεως είναι τριάκοντα ημερών,αρχομένη από της επιδόσεως της αποφάσεως του Εφετείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 38/Α/1971) διόρθωση λαθών.

 

3. Εάν ο αναιρεσείων ή τις των αναιρεσιβλήτων είναι κάτοικος αλλοδαπής ή τις των τελευταίων τούτων είναι αγνώστου διαμονής, η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως είναι εξήντα ημερών αρχομένη από της επιδόσεως της περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως αποφάσεως του Εφετείου. Εάν ο δικαιούμενος εις άσκηση αναιρέσεως απεβίωσε, η προθεσμία αυτής άρχεται από της εις τους καθολικούς διαδόχους ή κληροδόχους αυτού επιδόσεως της υποκείμενης εις αναίρεση αποφάσεως. Εάν δεν επιδόθηκε απόφασις, υποκείμενη εις αναίρεση, η προθεσμία αυτής είναι δια πάσαν περίπτωσιν εξ μηνών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως ταύτης.

 

4. Ημέρα και ώρα δικασίμου της αναιρέσεως προσδιορίζεται εντός πενήντα ημερών από της κατά το άρθρο 586 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καταθέσεως αντιγράφου της αναιρέσεως εις την γραμματεία του Αρείου Πάγου, εκτός αν ο αναιρεσίβλητος είναι κάτοικος αλλοδαπής ή αγνώστου διαμονής, οπότε ο προσδιορισμός της δικασίμου γίνεται εις χρόνον εντός τριών μηνών από της καταθέσεως εις την γραμματεία αντιγράφου της αναιρέσεως. Αναβολή της συζητήσεως της αναιρέσεως επιτρέπεται μόνον άπαξ και δι' αποχρώντα λόγον. Νέα εν τοιαύτη περιπτώσει δικάσιμος προσδιορίζεται πάραυτα υπό του δικαστηρίου εντός των επομένων τριάκοντα ημερών. Η απόφασις του δικαστηρίου επί της ασκηθείσης αναιρέσεως εκδίδεται εντός τριάκοντα ημερών από της συζητήσεως.

 

5. Επί της αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Εφετείου περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις περί αναιρέσεως του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πλην αν και καθ' ο σημείον αντιτίθενται αυτές προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

6. Απορριφθείσης αναιρέσεως, ασκηθείσης υπό μη υπόχρεου προς καταβολή αποζημιώσεων διαδίκου, καταδικάζεται ούτος εις την δικαστική δαπάνη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.