Προεδρικό διάταγμα 1145/81 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια του παρόντος προεδρικού διατάγματος θεσπίζονται διατάξεις καθορίζουσες τους υγειονομικούς όρους τους οποίους δέον να πληρούν κρεατοσκευάσματα παρασκευαζόμενα και κυκλοφορούντα εις την Ελλάδα ή εξαγόμενα εις τις χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, εις συμμόρφωση προς την οδηγία υπ' αριθμόν 1977/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21-12-1976 (ΕΕΝ 26/1977) ως και εις τις οδηγίες:

 

α) 1964/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26-06-1964 (ΕΕΝ 121/1964).

β) 1971/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15-02-1972 (ΕΕΝ 55/1971) και

γ) 1972/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12-12-1972 (ΕΕΝ 302/1972).

 

2. Δια την εφαρμογήν του παρόντος οι ακόλουθοι όροι έχουν την έναντι εκάστου προσδιοριζόμενη έννοια:

 

α) Κρεατοσκευάσματα: Τα προϊόντα τα όποια έχουν παρασκευασθεί εκ κρέατος ή μετά κρέατος και τα όποια υπέστησαν επεξεργασία αποσκοπούσαν εις την εξασφάλιση της συντηρήσεώς των.

 

Κρέατα συντηρούμενα δια ψύχους δεν θεωρούνται ως κρεατοσκευάσματα,

 

β) Κρέατα:

 

α)α) Άπαντα τα κατάλληλα δι' ανθρώπινη κατανάλωση τμήματα σφαγίων των κατοικίδιων ζώων, ήτοι : βοοειδών, χοίρων, προβατοειδών και αιγοειδών.

 

β)β) Άπαντα τα κατάλληλα δι' ανθρώπινη κατανάλωση τμήματα σφαγίων πτηνών ήτοι των ορνίθων και αλεκτόρων, ινδορνιθίων, ινδιάνων, νησσαρίων, νησσών, χηναριών και χηνών.

 

γ) Νωπά κρέατα: Κρέατα τα όποια ουδεμία υπέστησαν επεξεργασία, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συντηρήσεώς των.

 

Κρέατα προερχόμενα εκ βοοειδών, χοίρων, προβατοειδών και αιγοειδών, συντηρούμενα δια ψύξεως, ως και κρέατα πτηνών συντηρούμενα δια ψύξεως, θεωρούνται ως νωπά.

 

δ) Επεξεργασία: Η θέρμανσις, το αλάτισμα ή η αποξήρανση των νωπών κρεάτων, μετά ή άνευ ετέρων εδωδίμων προϊόντων, ή ο συνδυασμός των ανωτέρω τρόπων επεξεργασίας.

 

ε) Πλήρης επεξεργασία: Επεξεργασία ικανή να εξασφαλίσει την μετέπειτα συντήρηση των κρεατοσκευασμάτων υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

 

στ) Ατελής επεξεργασία: Επεξεργασία η οποία δεν πληροί τούς όρους οι όποιοι προβλέπονται δια την πλήρη επεξεργασία εις το Κεφάλαιο Ε του Παραρτήματος 1.

 

ζ) Θέρμανσις: Η χρήσις της ξηράς ή υγρής θερμότητας.

 

η) Αλάτισμα: Η χρήσις του μαγειρικού άλατος (NaCl).

 

θ) Αποξήρανση: Η φυσική ή τεχνική μείωσις της ποσότητος του ύδατος.

 

ι) Πρώτη συσκευασία: Η χρησιμοποίησις ενός πρώτου περιτυλίγματος ή περιέκτη το οποίο ευρίσκεται σε άμεση επαφή μετά του κρεατοσκευάσματος, προς προστασία αυτού, ως και αυτό τούτο το περιτύλιγμα ή ό περιέκτης.

 

ι)α) Δευτέρα συσκευασία: Η τοποθέτησις εντός ενός δευτέρου περιέκτη ενός ή περισσοτέρων κρεατοσκευασμάτων που συσκευάστηκαν ή μη, ως και αυτός ούτος ό περιέκτης.

 

ι)β) Παρτίδα: Ή ποσότης προϊόντος με βάσιν το κρέας ή οποία καλύπτεται από το αυτό πιστοποιητικό καταλληλότητας.

 

3. Στη ρύθμιση του παρόντος διατάγματος δεν εμπίπτουν:

 

α) Εκχυλίσματα κρέατος, ζωμοί κρέατος εις υγρή ή ξηρή κατάστασιν, σάλτσες κρέατος, ως και ομοειδή προϊόντα μη περιέχοντα τεμάχια κρέατος.

 

β) Ολόκληρα οστά, σπασμένα ή λεπτοτεμαχισμένα, πεπτόνες κρέατος, ζωικές ζελατίνες, κρεατάλευρα, δέρμα χοίρου εις σκόνη, πλάσμα αίματος, αποξηραμένο αίμα, ξηραμένο πλάσμα αίματος, κυτταρικές πρωτεΐνες, εκχυλίσματα οστών, ως και ομοειδή προϊόντα.

 

γ) Τετηγμένα λίπη, προερχόμενα εκ των ιστών των ζώων.

 

δ) Στόμαχοι, ουροδόχοι κύστεις και έντερα τα όποια έχουν καθαρισθεί, λευκανθή, αλατιστεί ή ξηραθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 445/1991 (ΦΕΚ 164/Α/1991).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.