Προεδρικό διάταγμα 11/1/94 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985) τροποποιείται και συμπληρώνεται, όπως στις επόμενες παραγράφους.

 

1. Το εδάφιο β της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το μέγιστο ύψος του θερμοκηπίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5,50 m.}

 

2. Μετά το άρθρο 8 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του από 06-08-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 660/Δ/1986), προστίθεται άρθρο 9 ως εξής, τα δε άρθρα 9 και 10 αριθμούνται ως 10 και 11 αντίστοιχα:

 

{Άρθρο 9: Εμπορικές αποθήκες

 

1. Για την κατασκευή των εμπορικών αποθηκών απαιτείται έγκριση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση εμπορικών αποθηκών καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου: 20% της επιφανείας του.

 

β) Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2 με μέγιστο ύψος 7,50 m μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος έδαφος. Το ανωτέρω ύψος μπορεί να φθάσει έως 11 m όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους λειτουργικούς μετά από γνώμη του αρμόδιου φορέα.

 

γ) Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε: 0,2.

 

δ) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων του ενός κτιρίου στο γήπεδο.

 

ε) Σε περίπτωση ανέγερσης εμπορικών αποθηκών κατακορύφου τύπου (silos) συναρμολογούμενων (βιδωτών) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 40% της επιφανείας του γηπέδου και ο συντελεστής δόμησης σε 0,4.}

 

3. Προγενέστερες διατάξεις που αφορούν εμπορικές αποθήκες και που αντίκεινται στις ως άνω διατάξεις καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.