Προεδρικό διάταγμα 12/12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Χημικοί παράγοντες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 2 οδηγίας)

 

1. Στον πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 307/1986, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/1999), 2 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) και 2 παράγραφοι 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 162/2007 (ΦΕΚ 202/Α/2007):

 

i. προστίθενται δύο νέοι χημικοί παράγοντες:

 

Χημικός παράγοντας

Χημικός (μοριακός) τύπος

CAS No (1)

Σημείωση (2)

Οριακή τιμή έκθεσης (3)

Ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης (4)

ppm (5)

mg/m3 (6)

ppm (5)

mg/m3 (6)

Δισφαινόλη Α (εισπνεύσιμη σκόνη)

C15H15O2

80-05-7

 

-

10

-

-

Tert-Βουτυλομεθυλαιθέρας

C5H12O

1534-04-4

 

50

183,5

100

357

 

ii. αναθεωρούνται οι οριακές τιμές και οι ανώτατες οριακές τιμές έκθεσης των εργαζομένων για τους παρακάτω χημικούς παράγοντες:

 

Χημικός παράγοντας

Χημικός (μοριακός) τύπος

CAS No (1)

Σημείωση (2)

Οριακή τιμή έκθεσης (3)

Ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης (4)

ppm (5)

mg/m3 (6)

ppm (5)

mg/m3 (6)

Αιθόξυ-αιθανόλη, 2-

C4H10O2

110-80-5

Δ

2

8

 

 

Ακρυλικός αιθυλεστέρας

C5H8O2

140-88-5

 

5

21

10

42

Ακρυλικός μεθυλεστέρας

C4H5O2

95-33-3

 

5

18

10

35

Διθειάνθρακας

CS2

75-15-0

Δ

5

15

 

 

Διμεθυλο-φορμαμίδιο, Ν,Ν-

C3H7NO

58-12-2

Δ

5

15

10

30

Διοξάνιο, 1,4-

C4H8O2

123-91-1

 

20

73

 

 

Θειικό οξύ (ομίχλη) (7) (8)

H2SO4

7554-93-9

 

 

0,05

 

 

Ισοκυανικός μεθυλεστέρας

C2H3NO

524-83-9

 

 

 

0,02

 

Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας

C5H8O2

80-52-5

 

50

 

100

 

Μεθυλ-2-πυρολιδόνη, Ν-

C5H9NO

872-50-4

Δ

10

40

20

80

Μεθόξυ-αιθανόλη, 2-

C3H8O2

109-85-4

Δ

1

 

 

 

Οξικός βινυλεστέρας

C4H5O2

108-05-4

 

5

17,5

10

35,2

Οξικός 2-αιθόξυ- αιθυλεστέρας

C5H12O3

111-15-9

Δ

2

11

 

 

Οξικός 2-μεθόξυ- αιθυλεστέρας

C5H10O3

110-49-5

Δ

1

 

 

 

Υδρόθειο

H2S

7783-05-4

 

5

7

10

14

Φαινόλη

C5H5O

108-95-2

Δ

2

8

4

15

 

iii. η καταχώρηση για τον υδράργυρο και τις ενώσεις του ως υδράργυρος (εκτός των αλκυλενώσεων) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

Χημικός παράγοντας

Χημικός

(μοριακός) τύπος

CAS No (1)

Σημείωση (2)

Οριακή τιμή έκθεσης (3)

Ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης (4)

ppm (5)

mg/m3 (6)

ppm (5)

mg/m3 (6)

Υδράργυρος και δισθενείς ανόργανες ενώσεις του υδραργύρου,

συμπεριλαμβανομένων του οξειδίου του υδραργύρου και του χλωριούχου υδράργυρου (μετρημένες ως υδράργυρος) (9)

Hg

7439-97-5

 

 

0,02

 

 

Μονοσθενείς ανόργανες ενώσεις του υδραργύρου (μετρημένες ως υδράργυρος) (9)

 

 

 

 

0,1

 

 

 

(1) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Αριθμός καταχώρησης της Υπηρεσίας Χημικών Περιλήψεων).

(2) Η ένδειξη δέρμα στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

(3) Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση οκτάωρη χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζομένου στον χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε οκτάωρης ημερήσιας και σαραντάωρης εβδομαδιαίας εργασίας του.

(4) Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζομένου στον χημικό παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιόδου μέσα στο χρόνο εργασίας του, έστω και αν τηρείται η οριακή τιμή έκθεσης.

(5) ppm: μέρη ανά εκατομμύριο κατ' όγκο στον αέρα (ml/m3).

(6) mg/m: χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα σε θερμοκρασία 20°C και πίεση 101,3 kPa.

(7) Για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου παρακολούθησης της έκθεσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενοι περιορισμοί και παρεμβολές από την παρουσία άλλων ενώσεων του θείου.

(8) Η ομίχλη ορίζεται ως το θωρακικό κλάσμα.

(9) Κατά την παρακολούθηση της έκθεσης για τον υδράργυρο και τις δισθενείς ανόργανες ενώσεις του πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές τεχνικές βιολογικής παρακολούθησης που συμπληρώνουν τις ΕΟΤΕΕ (Ενδεικτικές Οριακές Τιμές Επαγγελματικής Έκθεσης).

 

2. Το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 307/1986, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 90/1999 και 3 του προεδρικού διατάγματος 162/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Κυρώσεις - Έλεγχος εφαρμογής

 

1. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 71 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Μετά την επιβολή κύρωσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 71 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων δεν επιβάλλεται κύρωση κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού για την ίδια παράβαση.

 

2. Ως προς την ποινική ευθύνη για παραβάσεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

 

3. Οι διοικητικές κυρώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 71 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων δεν επιβάλλονται εφόσον ο φερόμενος ως παραβάτης αποδείξει ότι έχει ήδη καταδικαστεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με το παράπτωμα, το οποίο αφορούν οι διοικητικές κυρώσεις.

 

4. Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στα αρμόδια όργανα, τα οποία καθορίζονται από το άρθρο 69 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.