Προεδρικό διάταγμα 13/4/1929 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διακρίνονται τέσσερις περιπτώσεις επικινδύνων οικοδομών. Επικίνδυνοι από απόψεως στατικής και δομικής, από απόψεως υγιεινής, από απόψεως ασφαλείας κατά του πυρός και από απόψεως κυκλοφορίας του κοινού εις το εσωτερικό χώρων συναθροίσεως.

 

2. Οικοδομή και εν γένει κατασκευή τις θεωρείται επικίνδυνος από απόψεως στατικής και δομικής (κοινώς ετοιμόρροπη) όταν λόγω ανεπαρκούς ή κακής θεμελιώσεως, κακής ποιότητος ή συνθέσεως των υλικών εξ ων αποτελείται, κακότεχνου εργασίας δομήσεως, υποσκαφής ή διαβρώσεως υπό υδάτων ή ετέρων υγρών, ακατάλληλης διάταξης ή σύνδεσης ή ανεπαρκών διαστάσεων των στοιχείων αυτών δεν παρουσιάζει εν όλω ή εν μέρει την απαιτούμενη δια τα φορτία τα οποία θα βαστάζει και εν γένει τον προορισμό της ασφάλεια. Δι' ας περιπτώσεις δεν έχει εκδοθεί ειδικός κανονισμός ασφαλείας, (ήτοι όρια ασφαλείας υλικών, κανόνες υπολογισμού που τηρούνται, όροι ποιότητος, και επεξεργασίας και εφαρμογής υλικών, κανόνες δομήσεως και δοκιμές υλικών και κατασκευών), λαμβάνονται υπ' όψιν τα γενικώς στην επιστήμη ισχύοντα σε σχέση με την ειδική φύση και επεξεργασία των υλικών και τον τρόπο δομήσεως της υπό έλεγχο κατασκευής. Οσάκις υφίστανται σαφείς ενδείξεις του κινδύνου που εκδηλώνονται δια σημαντικών καθιζήσεων, παρεκκλίσεων, αποσυνθέσεων μαζών τοιχοποιίας, ρωγμών δηλωτικών στατικής ανεπάρκειας σε σημείο επικίνδυνο, ο κίνδυνος θεωρείται ως άμεσος και η κατασκευή χαρακτηρίζεται κοινώς ως επικινδύνως ετοιμόρροπη. Το αυτό ισχύει και οσάκις δεν υπάρχουν μεν τοιαύτες εξωτερικές ενδείξεις, αλλά εκ του υπολογισμού ή του τρόπου δομήσεως (δια τα υπό εκτέλεση έργα) ή της επενέργειας ορισμένων γνωστών αιτίων προκύπτει αναμφισβήτητα η ύπαρξη του κινδύνου.

 

Εις την περίπτωσιν του παρόντος άρθρου υπάγονται και τα ζητήματα ασφαλείας του εις τους κοινοχρήστους χώρους κυκλοφορούντος κοινού, ήτοι βαθμίδες εισόδων και εξώστες και εν γένει επικίνδυνες αρχιτεκτονικές προεξοχές.

 

3. Κτίριον ή διαμέρισμα αυτού θεωρείται επικίνδυνο από απόψεως υγιεινής όταν δεν πληροί τους σχετικούς όρους, ους καθορίζει ο οικοδομικός κανονισμός.

 

4. Κατασκευή τις ή διαμέρισμα αυτής θεωρείται επικίνδυνο από απόψεως ασφαλείας κατά του πυρός, όταν δεν πληροί τους σχετικούς όρους ους καθορίζει ο οικοδομικός κανονισμός. Εξαιρετικώς δια τους χώρους συναθροίσεως του κοινού εφ' όσον δεν έχει εκδοθεί ειδικός κανονισμός ασφαλείας κατά του πυρός, εφαρμόζονται τα κατά την κρίσιν της Αρχής ενδεικνυόμενα μέτρα κατ' αναλογία προς τα αλλαχού ισχύοντα.

 

5. Χώρος συναθροίσεως του κοινού θεωρείται επικίνδυνος από απόψεως κυκλοφορίας του κοινού, όταν δεν πληροί τους απαιτουμένους όρους δια την άνετη και ασφαλή κυκλοφορία του κοινού εντός αυτού, την άνετη παρακολούθηση των σε αυτό θεαμάτων και ακροαμάτων κ.λ.π. και την ταχεία και ασφαλή εκκένωση σε περίπτωση αιφνίδιας ανάγκης. Εφ' όσον πάντα ταύτα δεν προβλέπει ειδικός κανονισμός, η Αρχή δικαιούται να προβαίνει εκάστοτε στη ρύθμισή των κατά την κρίση της.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.