Προεδρικό διάταγμα 13/6/77 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων που εμπίπτουν εντός της δια του άρθρου 1 του παρόντος αναθεωρούμενης περιοχής, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα κατά την δημοσίευση του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ισχύοντα τοιαύτα δυνάμει των από 17-03-1959 (ΦΕΚ 57/Α/1959), 03-06-1961 (ΦΕΚ 66/Δ/1961), [ΒΔ] 16-04-1953 (ΦΕΚ 105/Δ/1953), [ΒΔ] 09-12-1955 (ΦΕΚ 339/Δ/1955), 27-04-1971 (ΦΕΚ 91/Δ/1971), 27-08-1970 (ΦΕΚ 102/Δ/1970) και 08-04-1972 (ΦΕΚ 122/Δ/1972) τα οριζόμενα κατά τομείς Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, εμφαινόμενους εις τα στο άρθρο 1 του παρόντος διαγράμματα ως ακολούθως:

 

α) Τομείς Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

Ελάχιστο βάθος: 18 m.

 

β) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου α θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα άτινα δεν έχουν τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο βάθος: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

Οι ως άνω παρεκκλίσεις ισχύουν δια τα οικόπεδα υφιστάμενα κατά την ημέραν δημοσιεύσεως των διαταγμάτων, δυνάμει των οποίων καθορίσθηκαν αυτές, ήτοι δια τον τομέα Ι κατά την 21-06-1961, δια τον τομέα ΙΙ κατά την 21-09-1970 και δια τον τομέα ΙΙΙ κατά την 24-5-72.

 

2. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων εφ' ων δια του άρθρου 1 του παρόντος επεκτείνεται το ρυμοτομικό σχέδιον, υπαγομένων στον τομέα IV που φαίνεται στα εν άρθρο 1 του παρόντος διαγράμματα, καθορίζονται ως ακολούθως:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο βάθος: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

3. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων της επεκτεινόμενης και αναθεωρούμενης περιοχής, εξαιρέσει των οικοπέδων των κειμένων επί των οικοδομικών τετραγώνων των σημειουμένων δια του στοιχείου Α, ως εμφαίνονται εις τα εν άρθρο 1 του παρόντος διαγράμματα, καθορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Οικοδομικό σύστημα πανταχόθεν ελεύθερο.

β) Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων 40% της επιφανείας αυτών.

γ) Συντελεστής δομήσεως 0,9.

δ) Μέγιστον ύψος των οικοδομών 11 m.

 

4. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των σημειουμένων δια του στοιχείου Α, ορίζονται ως εξής:

 

α) Εις το ισόγειο των οικοδομών επιτρέπεται η κατασκευή μόνον καταστημάτων.

 

β) Οικοδομικό σύστημα το συνεχές.

 

γ) Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται δια μεν το ισόγειο των οικοδομών σε 70%, δια δε τους λοιπούς ορόφους σε 40% της όλης επιφανείας των οικοπέδων.

 

δ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών 4.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.