Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης διαρθρώνεται ως εξής:

 

1. α. Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού

β. Γραφεία Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων

γ. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

δ. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ε. Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

στ. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Θεμάτων Αναπτυξιακής Πολιτικής και Εξωστρέφειας

ζ. Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού

η. Μονάδα Συντονισμού

 

2. α. Κεντρική Υπηρεσία - Γενική Γραμματεία του Υπουργείου

 

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Διοικητικός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α)α. Γραφείο Διοικητικού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Διοικητικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

β)β. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.

γ)γ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

δ)δ. Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ε)ε. Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΟΕΠ).

στ)στ. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.

 

β. Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

 

Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α)α. Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

β)β. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

γ)γ. Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

 

γ. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

 

Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α)α. Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

β)β. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

γ)γ. Την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) του ΕΣΠΑ και τις Ειδικές Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν βάσει του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και

δ)δ. Τις λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν βάσει του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου.

 

δ. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

 

Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και την διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α)α. Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

β)β. Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής.

γ)γ. Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου.

 

ε. Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

 

Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α)α. Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

β)β. Γενική Διεύθυνση Αγοράς.

γ)γ. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων.

δ)δ. Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

 

στ. Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ

 

Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ υφίσταται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ.

 

και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Ειδική Γραμματεία επιβλέπει και συντονίζει τις Ειδικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, όπως αυτές προβλέπονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.

 

ζ. Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και ΤΣ

 

Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και ΤΣ υφίσταται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και ΤΣ και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Ειδική Γραμματεία επιβλέπει και συντονίζει τις Ειδικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, όπως αυτές προβλέπονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.

 

η. Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων Πόρων

 

Στην Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων Πόρων υφίσταται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της ανωτέρω Ειδικής Γραμματείας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Στην Ειδική Γραμματεία υπάγονται οι Ειδικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, όπως αυτές προβλέπονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.

 

θ. Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

 

Στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα υφίσταται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α)α. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

β)β. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

 

γ)γ. Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθηση της Εκτέλεσης Συμβάσεων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

 

δ)δ. Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4529/2018 (ΦΕΚ 56/Α/2018).

 

3. Υπηρεσίες εξωτερικού

 

α)α. Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

β)β. Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη.

 

4. Στο Υπουργείο λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:

 

α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

β. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στις Γενικές Γραμματείες Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας.

γ. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

δ. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

5.Υπηρεσίες και Σώματα Ελέγχου και Επιθεωρήσεις Κλιμάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 10 του νόμου 4081/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.