Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Προσωπικό της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ορίζονται ως εξής:

 

α) Μία (1) θέση Μονίμου Αντιπροσώπου με βαθμό αντίστοιχο Πρέσβεως. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος προΐσταται της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της.

 

β) Μία (1) θέση Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου με βαθμό αντίστοιχο Πληρεξουσίου Υπουργού Β' τάξης.

 

Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος αναπληρώνει τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο, σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου.

 

γ) Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων, οι οποίοι για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοινώνονται προς αυτόν ως σύμβουλοι.

 

δ) Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου και 1 θέση οδηγού-επιμελητή.

 

2. α. Στη θέση του Μονίμου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής ανώτατης σχολής και διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική προερχόμενη από τον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), ή διεθνείς οργανισμούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα.

 

β. Στη θέση του Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής ανώτατης σχολής και έχει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική προερχόμενη από τον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, ή διεθνείς οργανισμούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα.

 

γ. Στις θέσεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 αποσπώνται υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τον δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, οι οποίοι έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή να είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικείμενα σχετικά με τις επιτροπές του ΟΟΣΑ, ενώ αυτοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικείμενα σχετικά με τις επιτροπές του ΟΟΣΑ.

 

δ. Για τη θέση διοικητικού υπαλλήλου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 απαιτείται πτυχίο ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής και καλή γνώση της Ελληνικής και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου.

 

Για τη θέση του οδηγού-επιμελητή της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 απαιτείται απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καλή γνώση της Γαλλικής και της Ελληνικής και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης. Οι ανωτέρω πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Γαλλίας. Η συνδρομή των ανωτέρω τυπικών προσόντων και της προϋπόθεσης της κατοικίας ελέγχεται από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 26 του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ 36/Α/2019).

 

3. α. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Σε κάθε αλλαγή Μονίμου Αντιπροσώπου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της. Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθεται στο αρχείο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και αποστέλλονται αντίγραφα στις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του Μονίμου Αντιπροσώπου να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τον Αναπληρωτή του. Για τον τύπο και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων και των εκθέσεων απογραφής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007).

 

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται και παύεται από τα καθήκοντά του με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών.

 

β. Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται και παύεται από τα καθήκοντά του με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών.

 

γ. Οι θέσεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 καλύπτονται με αποσπάσεις. Οι ως άνω αποσπάσεις γίνονται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η απόσπαση πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα έως 3 έτη από την ανάληψη της υπηρεσίας και μπορεί να παραταθεί για 2 επιπλέον έτη για μία μόνο φορά. Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται κατά το διάστημα από 1η Αυγούστου έως την 20η Αυγούστου του έτους λήξης της εκάστοτε απόσπασης ή παράτασης.

 

Κάθε απόσπαση που λήγει μετά τη δημοσίευση του παρόντος παρατείνεται μέχρι τις 31-07-2019. Αν οι αποσπασθέντες υπάλληλοι κατέχουν θέση προϊσταμένου παραιτούνται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Μετά τη λήξη της απόσπασής τους, επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις και δεν επιτρέπεται να αποσπαστούν πριν παρέλθει τριετία. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ανωτέρω θέσεις λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

 

δ. Το επιτόπιο προσωπικό της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 προσλαμβάνεται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 3 ετών δυνάμενη να ανανεωθεί. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Μονίμου Αντιπροσώπου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αντιμισθίας των προσλαμβανόμενων, ύστερα από εισήγηση του Μονίμου Αντιπροσώπου και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας. Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο.

 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 149 του νόμου [Ν] 3566/2007.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ 36/Α/2019).

 

4. Στις θέσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να διορίζονται δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι έχουν τα προβλεπόμενα για τις θέσεις αυτές προσόντα. Αν οι διορισθέντες υπάλληλοι κατέχουν θέση προϊσταμένου, παραιτούνται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Ο χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω υπαλλήλων στις θέσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους στις ανωτέρω θέσεις, οι οργανικές θέσεις των διορισθέντων δεν καταργούνται και παραμένουν κενές, μετά δε τη λήξη της θητείας, οι ανωτέρω επανέρχονται αυτοδικαίως στις οργανικές τους θέσεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.