Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Προσωπικό του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη ορίζονται ως εξής:

 

α. Μία (1) θέση Προϊσταμένου, Οικονομικού Συμβούλου, με βαθμό αντίστοιχο Συμβούλου Πρεσβείας Α' Τάξης.

 

β. Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων, οι οποίοι για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ανακοινώνονται προς αυτόν ως σύμβουλοι.

 

γ. Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου.

 

2. α. Στη θέση του Οικονομικού Συμβούλου τοποθετείται υπάλληλος μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιπλέον:

 

α) διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική,

 

β) γνωρίζει άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001,

 

γ) είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και

 

δ) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

 

β. Στις θέσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 αποσπώνται υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, οι οποίοι έχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική, ενώ αυτοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονομική και εμπορική πολιτική.

 

γ. Στη θέση της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 προσλαμβάνονται μόνιμοι κάτοικοι Ελβετίας, με πτυχίο ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής και καλή γνώση της Ελληνικής και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου. Η συνδρομή των ανωτέρω τυπικών προσόντων και της μόνιμης κατοικίας ελέγχονται από τον Οικονομικό Σύμβουλο.

 

3. α. Ο Οικονομικός Σύμβουλος διορίζεται με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Αν ο διορισθείς υπάλληλος κατέχει θέση προϊσταμένου παραιτείται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Ο Οικονομικός Σύμβουλος τοποθετείται και απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών.

 

Σε κάθε αλλαγή Οικονομικού Συμβούλου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της.

 

Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη και αντίγραφα αποστέλλονται στις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο του Οικονομικού Συμβούλου να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο. Για τον τύπο και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων και των εκθέσεων απογραφής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 3566/2007.

 

β. Οι θέσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 καλύπτονται με αποσπάσεις, οι οποίες γίνονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αν ο αποσπασθείς υπάλληλος κατέχει θέση προϊσταμένου παραιτείται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Η απόσπαση πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα έως 3 έτη και μπορεί να παραταθεί για 2 επιπλέον έτη μία μόνο φορά, μετά δε τη λήξη της θητείας τους οι αποσπασθέντες υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις και δεν επιτρέπεται να αποσπαστούν πριν παρέλθει τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

 

γ. Το επιτόπιο προσωπικό της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 προσλαμβάνεται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 3 ετών, που μπορεί να ανανεωθεί. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Οικονομικού Συμβούλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αντιμισθίας του προσλαμβανόμενου, ύστερα από εισήγηση του Οικονομικού Συμβούλου και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας. Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται από τον Οικονομικό Σύμβουλο.

 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 149 του νόμου [Ν] 3566/2007.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ 36/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.